ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 12:37
ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ދުވާފަރު ކޮރަޕްޝަން
ދުވާފަރު ކޮރަޕްޝަން: ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިސްނުމަކީ ނަސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުން
 
އެ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ އޮފީހުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ
 
ދައުވާކޮށްދޭން އެދުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި އޭރު ތިބި މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީސް (ޕީޖީ)އަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިސްނުމަކީ އެ ފަރާތްތަކާއެކު އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ނޫނީ ނަސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން އެކުލަވައުލި ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ހައްސަ މޮނީޓަރިން ރިޕޯޓަކުން ފާހަގަވި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 12 މީހެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރިއެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން އަށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، އޭގެެ ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލްގައި އޭރު ތިބި މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައިގައި ޕީޖީ އޮފީހުން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވިސްނުމަކީ އެ ފަރާތްތަކާމެދު އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ނޫނީ ނަސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ދިއުންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަކި ވަރަަކަށް ވުރެ އަދަބު ކުޑަ ކުށްތަކާއި، ޖިނާއީ ކުދި ކުށްތަކުގައި ނަސޭހަތުގެ އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުން ތަން ދެއެވެ. އެ ޙާލަތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވާކަމަށް އިޤުރާރުވެ، އެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާ ޢަމަލުކުރަމުންދާހާ ހިނދަކު އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ނުއުފުލާނެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަށަވަރުކޮށްދޭނެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، އިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނ،ީ އެ ކުށަކަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަދަބަށްވުރެ ދަށްނުވާނެ އަދަބެކެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި އެ ކުށަށް ކުޑަ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާނަ،މަ އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުގެ ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެ އަދަބެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވި އަށް މީހުންނަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ހަކީމް، ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިޒްމީލް އަހުމަދު، ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަމޫހު، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާމް، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޒުހުދާ އާދަމް، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އާމިނަތު ސަލާހު، ސެކްރަޓަރީ ޖެނަރަލް މުހައްމަދު ނާސިހް އަދި ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު، މުހައްމަދު އަލިފުޅުއެވެ.

މި އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ކޮށްދޭން އެދިފައިވަނީ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ދައުލަތަށް ފައިދާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއްގައި އެ ނޫން ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

އޭސީސީން ބުނީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު މި މައްސަލަ، އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ހާއްސަ ޓީމަކުން ދުވާފަރަށް ގޮސް ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް