ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 19:22
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ކޯރަމްގެ މައްސަލަ
މެމްބަރުން ގުނުމުގައި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ހުކުމަށް އަމަލުނުކުރަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި
 
މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް އަދި ޖުމުލަ މެމްބަރުން ގުނާއިރު ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތައް ނުހިމެނުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ މެމްބަރު ސައުދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެމްބަރުން ގުނަން ޖެހޭނީ، މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ހަތް ގޮނޑި ހިމަނައިގެން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި ދުސްތޫރީ ހަމައަށް އަމަލު ނުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް އަދި ޖުމުލަ މެމްބަރުން ގުނާއިރު ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތައް ނުހިމެނުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނެވެ. ތާއީދު ކުރެއްވީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޑިމޮކްރެޓްސް މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲއެވެ.

ފާސްވީ 25 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ފާސްނުކުރަން ވޯޓު ދެއްވީ ދެ މެމްބަރުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކަމަށް ބަލާނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގައި އެވަގުތަކު ތިއްބަވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ކަމަށް ބަލާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަަވައިދުގައި މާއްދާތަކެއް ހިމެނިއެވެ. އެ މާއްދާތައް ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ބާތިލުކޮށްދޭން އެދި ސަރުކާރުން އެ މައްސަަލަ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެކަމުގައި ގޮތެއް ނުނިންމައި އޮއްވައި މަޖިލީހުގެ ގަވައިދުގެ އެހެން މާއްދާއަކަށް އެބައިތައް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެހެންވެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އެ ބައިތަކަށް ފަހުން އިތުރުކުރި މާއްދާ ބާތިލެއް ނުކުރެއެވެ.

އެހެންވެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުުށަހެޅުއްވީ އެ ބައިތައް އުވައިލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ބަހުސް ދިގުލައިގެން ގޮސް އައު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރީ، މެމްބަރުންގެ އަދަދު ގުނާ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، ހުސްގޮނޑިތައް ނުހިމަނައި ގުނާގޮތަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 242ގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ހަ މަހަށް ވެފައި އޮއްވައި (ބައި-އިލެކްޝަނެއް ނުބޭއްވޭނެ ހާލަތުގައި) އެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ގުނާނީ ހުސްވި ގޮނޑިތައް ނުހިމަނައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް