ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 11:57
72 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އިރުފާން ތަގިއްޔު
72 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އިރުފާން ތަގިއްޔު
ރާއްޖެއެމްވީ
އިރުފާން ތަޤިއްޔު ޝަރީއަތް
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އިރުފާން ތަޤިއްޔު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ
 
އިރުފާން ތަޤިއްޔުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ޖަވާބުދީފައި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ނިންމަވާފައި

72 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް އެތަކެތި ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އިރުފާން ތަގިއްޔު ބަންދު ނުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމީ އިރުފާން ތަޤިއްޔުގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމީ ބަންދުގައި ބެހެއްޓި ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަން ތަފްސީލު ކޮށްދިނުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

އަދި ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއްވެސް ދައުލަތަށް ދެއްކިފައިނުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެ ނިންމުން ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑު 2 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ފުރަތަަމަ ނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އިރުފާން ތަޤިއްޔު ބަންދުގައި ބެހެއްޓި ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ނިންމީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 59 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޝަރީއަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ވަދެވޭނެ ޙާލަތެއް މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ނިންމާފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާއެކެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އިރުފާން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމަށްވެސް ދައުލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި ތަފްސީލު ކުރުމުން އިރުފާން ތަޤިއްޔުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލު ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ޖަވާބުދީފައެވެ.

ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ އަންނަ ހަފްތާގައެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް:

މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިރުފާން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައި އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލީ، އޭނާ ބަންދުކުރި ޙާލަތު ބަދަލުވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރަނގަޅަށް ތަފްސީލު ނުކޮށްކަަމަށް ހައިކޯޓުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން އޭރު ނިންމަވާފައި ވަނީ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަށު ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފިނަމަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި އޭނާގެ ބަންދާމެދު އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުން ހުށައެޅުމުން 23 ނޮވެމްބަރުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ އިރުފާން ބަންދުކުރިއިރު ހުރި ޙާލަތު މިހާރު ބަަދަލުވެފައިވާކަން ސަބަބުތަކާއެކު ބަޔާން ކުރައްވައި، ތަފްސީލު ދިނުމަށްފަހު، އޭނާ ބަންދު ކުރެވެން ނެތްކަމަށް އަނެއްކާވެސް ނިންމަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދައުލަތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހައިކޯޓުގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން،  ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ މިފަހަރު އިރުފާން ބަންދު ނުކުރަން ދަށު ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ވަދެވޭނެ ޙާލަތެއް މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ދައުލަތުން އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގުމުންވެސް ހައިކޯޓުގައި އަޑުއެހުމެއް ނުބޭއްވި، ފަނޑިޔާރުން ޗުއްޓީގައި
4 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ އިތުރު 30 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހަައިފި
އާގިލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ވިސާމްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
ޕޮންޒީ ސްކީމް: އަލްހާނުގެ 3 ބެއިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ވަކީލަކު އައްޔަންކުރަން ފުރުސަތު ދީފި