ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:39
ށ. މިލަންދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާފައި ރައީސް ޞާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ށ. މިލަންދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާފައި ރައީސް ޞާލިހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ސިޔާސީ ވަޒީފާތައް
މިދިޔަ 2 މަހު އެކަނިވެސް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި، އެއީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ފައިސާ - ޞާލިހު
މި ސަރުކާރުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2 މަސް ނިމުނު އިރުގައި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި މުސާރައަށް ހަރަދުކޮށްފި
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ނިމުނު އިރުގައި ހަރަދުކޮށްފައިވާނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަހާއި އަޅާބަލާއިރު، މި ސާރުކާރުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ފެންނަން ހުރި މަދު މައުލޫމާތުތަކުން އެނގޭގޮތުގައި، މިދިޔަ 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުސާރައަށް 2023 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 270 މިލިއަނާއި 300 މިލިއަން ރުފިޔާވަރު ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ނިމުނު އިރުގައި ހަރަދުކޮށްފައިވާނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2 މަސް ނިމުނު އިރުގައި 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި މުސާރައަށް ހަރަދުކޮށްފި ކަމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 270 އާއި 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް މުސާރައަށް، އެބޭފުޅުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކަށް ދީ ނިންމައިފި. މިއީ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތް ސަބަބަކީ. އެ 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިފައިގެން މިތަނަށް އެއަރޕޯޓްއަޅަން އަންނަންވީ ނޫންތޯ. މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭ ނޫންތޯ. ހިއްކޭނެ ނޫންތޯ. ނަމަވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް.
އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެ ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދައްކާ ވާހަކައާއި އަމަލު ސީދާކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް