ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:53
ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ)
ޝާހު އިސްމާއިލް (ސާޔާ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއޭއެމް
ވެލެންސިއާ ސަސްޕެންޑުކުރުމުން، ސާޔާގެ ފާޑުކިޔުން އެފްއޭއެމަށް!
އެއީ އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ބުނެދޭ ހަމައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސާޔާ ވިދާޅުވި

ފުޓުބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކުން ކުލަބު ވެލެންސިއާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށްފަހު، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމި ނިންމުމަށް، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޝާހު އިސްމާއީ (ސާޔާ) ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން، ވެލެންސިއާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމީ، ޙަސަން ވަޙީދު (ދޮނާ) ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މައްސަލައިގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، ވެލެންސިއާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އޭނާ ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބަލައި އެކަމުގައި ޝާމިލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް އުފައްދައި، ކުލަބުގެ އޭޖީއެމް ބޭއްވި ކަމަށް ދައްކައި އޮޅުވާލައިގެން ކަންކަން ތަރުތީބު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ، ވެލެންސިއާގެ އޭޖީއެމް އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު، އެ ކުލަބުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދާއި އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު އަދި އިލެކްޓޯރަލް ކޯޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ބާއްވައި، ހިންގާ ކޮމިޓީ ސައްހަ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުކޮށް ނިމެންދެން، ކުލަބު ވެލެންސިއާ ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށެވެ. އަދި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ވެލެންސިއާ އަށް ވަނީ ހަތް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ވެސް ދީފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސާޔާ ވިދާޅުވީ، މެންބަރު ކުލަބެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެދުގައި އުފެދޭ ދެބަސްވުމަކާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށް އެފްއޭއެމް އިން އެކުލަބަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި، އެ ކުލަބަކަށް ލިބިދޭ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމު ކުރުމަކީ، ސޭކުސްތާނުގައި ކަންހިންގާ އަދި އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު ބުނެދޭ ހަމައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސާޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެލެންސިއާ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ. އަދި ހަމަ އެ ދުވަހު ވަނީ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބަށް ވެސް އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް، އަދި ފުޓުބޯޅައިގެ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ވެލެންސިއާ އަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން އެންމެ ފުރަތަމަ މަަސައްކަތް ކުރީ، މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ފަހު ކޮޅު އެވެ. ނަމަވެސް، ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުގައި އޮތް މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެންމެ ފަހުން ޖެހުނީ އެ އިންތިޚާބު ބާތިލު ކުރުމަށެވެ. އެއީ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީން ނިންމި، ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)ގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި އޮއްވަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް