ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 13:25
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ-
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ޚުތުބާ އަޑު އަހަނީ-
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިގުބާލުކުރުން
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެނެއް ނޫން: ޚުތުބާ
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރުކުން
 
ރޯދައިގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އުނގެނި ދަސްކުރަންޖެހޭ
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ފައިދާ ހާސިލު ކުރެވޭނީ އެމަހަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ވެގެން

ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެން ނޫން ކަމަށް ހުކުުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ރަމަޟާންމަހަށް އިސްތިގުބާލުކުރުން މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރު ކަމަށާއި، ބުއްދިވެރިއަކީ ޙަޔާތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮށް، އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދީ، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނަ މީހާ ކަމަށެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފައިދާ ހާސިލު ކުރެވޭނީ އެމަހަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު ވެގެން ކަމަށާއި، ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ރަމަޟާން މަހާ އިސްތިގުބާލުކުރަން ޖެހޭނީ އުފަލާއި، ހިނިތުންވުމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މޫސުންކަމުގައި ވާތީއާއި، ހެޔޮކަންތައް ކުރުމުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ވަގުތަކަށް ވާތީ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ﷲ ގެ ނަފަޙާތުތަކާއި ބަރަކާތްތައް އެކަލާނގެ މުއުމިނު އަޅުންގެ މައްޗަށް އޮއްސަވާ މައްސަރެއް ކަމުގައި ވާތީ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވެ، ރަމަޟާން މަހާ އިސްތިގުބާލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ރޯދައިގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އުނގެނި ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރޯދައިގެ އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ރޯދަގެއްލޭ ކަންތައްތަކާއި ރޯދައިގެ ސަވާބު އުނިކުރާ ކަންތައްތައް ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ތަރާވީޙު ނަމާދާއި، އިޢުތިކާފަށްއިނުމާއި، ގުރްއާން ކިޔެވުން ގިނަކުރުމާއި، ސަދަގާތް ކުރުން އިތުރުކުރުމާއި، ފިތުރު ޒަކާތް ދިނުން ފަދަ އަޅުކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ހީވާގިވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރަސޫލާ مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މާނައީ: "މީސްތަކުންކުރެ ހެޔޮކަންބޮޑީ އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ދިގުވެ، އަދި އެމީހެއްގެ ޢަމަލު ރަނގަޅުވި މީހާއެވެ." އަދި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވޭ ''މާނައީ: "عدد ކަނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެކެވެ." އެހެންކަމުން އެއީ ވަރަށް އަވަހަށް ވަކިވެގެން ހިނގައިދާނެ މަދު ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ވީމާ ރޯދަހިފުން ބުރަކަމަކަށް ނަހަދާށެވެ! ރޯދަމަހުގެ ޙުރުމަތް ނުކަނޑާށެވެ! ރޯދަހިފުމުން ލިބޭ ޘަވާބުގެ މަތިން ހަނދުމަކޮށް ރޯދަ ހިފާށެވެ! ރޯދައަށް ފަރުވާކުޑަ ކުރާ މީހާއަށް އެކަމުގެ ދެރައާ ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ. އެ ދުވަހުން އޭނާއަށް އެހީވާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރުކުންކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ރަމަޟާންމަހަކީ އެކަލާނގެ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ މަހެއް ކަމަށެވެ. ކީރިތިރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَއަށް އިޤްތިދާވާ މީހުންނަކީ ރަމަޟާންމަހު ދުވާލު ރޯދަހިފާ، ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތަކުގައި އަޅުކަންކުރާ މީހުން ކަމަށާއި، ކީރިތި ރަސޫލާمُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَރަމަޟާން މަހު، އަޅުކަމުގައި އެހެން މައްސަރުތަކަށް ވުރެބޮޑަށް ހީވާގިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ފަހުދިހައިގެ ރޭތަކުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ ވަނީ ރޯދައިގެ ސުންނަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

އެގޮތުން ކަދުރުން ރޯދަވީއްލުމާއި، ހާރުކެއުމަކީ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ކަދުރު ހުންނައިރު ވެސް އެހެން އެއްޗަކުން ރޯދަވީއްލާ ތަން މަދުން ނަމަވެސް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއްމީހުން ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް ހީކޮށް ހާރުނުކައި ރޯދައަށް ތިބޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް ރަނގަޅު ގޮތުގައި އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް ރަމަޟާންމަހުގެ ރޭތައް ބޭކާރު ގޮތުގައި ނަގައިނުލުމަށް ޚުތުބާގައި އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ރޯދަވެރިޔާ އަރާރުންވުމާއި، ދޮގުހެދުމާއި، ނެތިމޮށުމާއި، ދެބައޮޑުވުމާއި، އާޑަފުރައްސާރަ ކުރުންފަދަ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާ ކަންތައްތަކުން ދޫ ރައްކައުތެރި ކުރުމަކީ ވާޖިބު ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާމީހާގެ ރޯދަ ބާޠިލުނުވިޔަސް އޭނާ ރޯދައަށް ހުރުމުން ލިބެން ޖެހޭ ފުރިހަމަ ދަރުމައާއި ސަވާބެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރޯދަވެރިޔާ ހަމައެކަނި ކެއުންބުއިން ދޫކޮށްލައިގެން ހުރުމަށް މާތް ﷲ އެދިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވައެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ މާތް ﷲ އެދިވޮޑިގަންނަވާ މޭވާއާ ހިސާބަށް ރޯދަވެރިޔާއަށް ދެވޭނީ ހިތް ނިޔަތް ޚާލިސްކޮށް، ކަންދެއްކުމެއްނެތި، މާތް ﷲ ގެ ވަޖުހުފުޅު އަދައިގެން ރޯދަ ހިފުމުން ކަމަށާއި، މާތް ﷲ އަށް އީމާންވެ އެކަލާނގެއަށް އިޚްލާސްތެރިވެ މަޖުބޫރުކަމެއް ނުވަތަ ބުރަހެލި ކަމެއްނެތި ރޯދަ ހިފުމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އަރަފާތު ބިމުގައި ނެތް ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަތުމަށް ރޯދަ ހިފުމާއި، ޒިކުރު ކުރުމާއި ދުއާ ކުރުމާއި ތަކުބީރު ކިޔުން ފަދަ ހެޔޮ އަމަލު ކުރެވިދާނެ - ހުތުބާ
ފަލަސްތީން ވަނީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ކަރާމާތައި ގުޅިފައި، ފަލަސްތީނަށްޓަކާ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަހުލާގީ ވާޖިބުތަކެއް އެބަހުރި - ޚުތުބާ
ސިހުރު މުޅި މުޖުތަމައަށް ވަނީ އާއްމުވެފައި، ސިހުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރޭ: ޚުތުބާ
ދަރީންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި މަންފާކުރާނެ އިލްމު ހޯދައިދިނުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި
ޒަކާތް ދިނުމަކީ މުދާ ތާހިރުވެ، ބަލިތަކަށް ޝިފާލިބޭ ކަމެއް - ޚުތުބާ
ފިކުރީ ހަނގުރާމާގައި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިއަށް ކަލަކު ވޮޑިގެންނުވާކަން ވިސްނައިދިނުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޚުތުބާ
ފިރިހެނުންނަށް ވަރިކުރުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަނބިމީހާއަށް އެބަހުން އިންޒާރުދޭކަށް ނޫން: ޚުތުބާ
ޒަކާތުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެނަމަ، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވާނެ: ޚުތުބާ