ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 12:56
އިންޑިޔާ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިވެހި މަސް ދޯންޏަށް އަރަނީ
އިންޑިޔާ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިވެހި މަސް ދޯންޏަށް އަރަނީ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މަސްދޯނިތަކަށް ސިފައިން އެރުން
މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދީފި
 
ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
 
މަސްދޯނިތަކަށް މީހުން އެރި ސަަބަބާއި އެކަމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ޑިފެންސް އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ލިބޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރުމާއި ގުޅިގެން އެ ދޯނިތަކުގައި ތިބި މަސްވެރިންނަށް ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދީފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ވަރަށް ގާތުން އެ މަސްވެރިންގެ ހާލަތު ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބައެއް ދޯނިތަކަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަން ފާހަގަވި ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓު ދީފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، މަސްދޯނިތަކަށް މީހުން އެރި ސަަބަބާއި އެކަމުގެ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާއި ފޮރިން މިިނިސްޓްރީ ފަދަ އިދާރާތަކުން އިތުރަށް ސާފުވާނެކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ 31 ޖެނުއަރީ އަދި 1 ފެބްރުއަރީގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހަތިޔާރާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ މަސް ދޯނިތަކަށް އެރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވާއިރު، މިކަން ހިނގި ގޮތް މުޅިން ސާފެއް ނުވެއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް، ދިފާއީ ވަޒީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް 21 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ.

ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަރާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލާން އޮތް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދޭކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަނީ، ބޭރުގެ އަސްރަކީ ބަޔަކު ދިވެހި މަސް ދޯންޏަކަށް އެރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިކަން ހިނގި ގޮތް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނެދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އާއްމުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
ލޯންޗެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ
މަދު ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކޮޅެއް ކުރާ މުޒާހަރާ އެއް ވީމާ އެތާކަށް ނުދާނަން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
އަމާޒަކީ މި ވަގުތު ހުޅުމާލެ ކަންނެލި ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހަފްތާ އެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ހައްލުކުރުން - ޝިޔާމް
ޤާނޫނު މަތިމައްޗަށް ވެސް ގެނެވިދާނެ، މޫދަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން - ޝިޔާމް