ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 07:15
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް
އަނަދޮލޫ
އުރުދުޣާންގެ ފާޑުކިޔުން އިސްރާއީލަށް
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާތަކަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަމަލާ: އުރުދުޣާން
 
ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާތަކަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަމަލާ ކަމުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ފަލަސްތީނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަހްމޫދު އައްބާސްއާ އެކު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި 151 ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ދަނީ ފާއިތުވި ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަނިޔާވެރިކަން ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ޖަރީމާ ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާ އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ، އެކަން ހިނގަމުން ދަނީ ހުޅަނގުގެ ބާރުތަކުގެ ނުހަނު ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއެކު ކަމަށެވެ.

ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން، ގާނޫނާއި އާންމުންގެ ވިސްނުމުގެ ކުރިމަތީގައި އޮހޮރުވާ ކޮންމެ ލޭ ތިއްކަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެކަން ޔަގީން
ތުރުކީގެ ލީޑަރު

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިސްރާއީލުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ އަމަލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން ހިފާފައިވާ އިރުމަތީ ގުދުސްގައި ހުންނަ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތަށް މުސްލިމުން ވަނުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް "ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އިސްރާއީލުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން" ކުރަމުންދާ "މުޅިން ބޭކާރު" ޑިމާންޑްތައް ކުށްވެރިކުރައްވައި، ހުރިހާ ދީންތަކަކަށް ވެސް ދީނީ ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

އުރުދުޣާން ވަނީ އދ.ގެ ރިލީފް އެންޑް ވޯކްސް އެޖެންސީ ފޯ ފަލަސްތީން ރެފިއުޖީސް (ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ) ބަދުނާމުކުރުމަށް އިސްރާއީލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، އެ އެޖެންސީ "ދޮގު" ކޮށް ބަދުނާމުކުރުމަށް ތެލްއަވީވް އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުބާރު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނު ވިލާތް އަދި ކެނެޑާ ފަދަ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހަރަކާތެއް ކަމަށްވާ ހަމާސްއާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ އަށް ދޭ ފައިސާ މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފައެވެ.

ހަމާސް ޖަމާއަތުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެޖެންސީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން އެ އެޖެންސީގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ފިލިޕޯ ލަޒާރިނީ ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ.

ސުލްހަވެރި ގަރާރަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވަމުން އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ "ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައަށް އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ 1967 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ވެރިރަށެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުން" ކަމަށެވެ.

އަދި އިސްރާއީލާއި ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައިގައި ތުރުކީ ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައާ ވަރަށް ގާތުން ގުޅިވަޑައިގެން، މައްސަލައަށް ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބާރުލުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޣައްޒާއަށް އަރައިގަތުމާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލަތަކެއް ދޭން ފަށައިފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ވަގުތީ ހުކުމާ ޚިލާފަށް އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 30،631 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި، 72،043 މީހުން ޒަޚަމްވެފައި ވާކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާގެ އާބާދީ، ޚާއްސަކޮށް ޣައްޒާގެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަށްޖައްސައި، ޣައްޒާއަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ހަމަލަތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރު ވެފައި ކަމަށް އދ.ން ބުނެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ ދަޢުވާ އުފުލައިފައެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ޙުކުމެއްގައި ވަނީ، ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓާލައި، ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވަށް އަންގައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފީފާ އިން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަނީ
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި
މަތިންދާ ބޯޓާއި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ބަދަލުގައި ޑްރޯން، މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމުގައި ފައިދާ ބޮޑީ ކޯއްޗެއް؟
ގާޒާ އިން ވަގުތުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް އަރަބް ލީގުން ގޮވާލައިފި