ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 20:16
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޯދަމަހުގެ ސްކޫލް ގަޑިތައް
ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި
 
ރޯދަމަހު ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން 08:30އާ 15:00އާ ދެމެދަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާއިން އަންގާފައިވޭ

ރޯދަ މަހު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ސެޝަން ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ތަޢުލީމާބެހޭ ވުޒާރާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ސަރކިއުލާގައި ބުނެފައިވަނީ، އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުން ހެނދުނު 08:30އާ 09:00އާ ދެމެދު ކިޔެވުން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުތަކުން ހެނދުނު 08:30ގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކިޔެވުން ނިންމާނެ އެންމެ ލަސް ގަޑިއަކީ 15:00 ކަމަށް އެ ސަރކިއުލާގައި ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރަމަޟާން މަހު ކިޔަވައިދޭ ވަގުތު މަދުވާތީ، ކިޔަވައިދޭ ކޮންމެ ގަޑިއެއްވެސް 30 މިނެޓާ 45 މިނެޓާ ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ވުޒާރާއިން ވަނީ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް އަންގާފައެވެ.

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން އެ ވުޒާރާއިން ބުނެފައިވަނީ ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ވުރެން ދިގުނުވާނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑި ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާ ވަގުތުތަކުގައި އިދާރީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް ނުކެނޑޭނެހެން ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 20 ދުވަހުގައެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގައި ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ އެ ދުވަސްތަކުގައި ކިޔެވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް