ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 13:17
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި، ހަކަތައާއި ބެހޭ ވަޒީރު ތާރިޤް އިބްރާހީމް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި، ހަކަތައާއި ބެހޭ ވަޒީރު ތާރިޤް އިބްރާހީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ތިލަފުށީގައި ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު
 
މަސައްކަތަށް ފަންޑު ހޯދައި، ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކުނި މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤައުމީ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައި، 22 ފެބްރުއަރީގައި އިފްތިތާޙު ކުރެވިފައިވޭ

ކ. ތިލަފުށީގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި، ހަކަތައާއި ބެހޭ ވަޒީރު ތާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ހަފްތާ 14 ގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މައިގަނޑު 3 މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤައުމީ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުމާއި، ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު ކުޑަކޮށް، ތެލުން އުފައްދާ ކަަރަންޓު ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި، ރަށު ފެންވަރުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަށް ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، ވިޔަފާރިތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ކުނި މެނޭޖް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤައުމީ ތާވަލެއް އެކުލަވާލައި، 22 ފެބްރުއަރީގައި އިފްތިތާޙު ކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، 500 ޓަނުގެ ސިސްޓަމުން މިހާރު ތިލަފުށީގައިވެސް އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ތިލަފުށީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އެ މަސައްކަތަށް ފަންޑު ހޯދައި، ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.  

ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިހާރު ތިލަފުއްޓަށް ދުވާލަކު 500 ޓަނަށްވުރެ ގިނަ ކުނި އެބަ އަރުވާ، ކުނި އެބަ ގެންދޭ، އެހެންވީމާ 500 ޓަނުގެ ސިސްޓަމަކުން ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖެއް ނުކުރެވޭނެ
ވަޒީރު ތާރިޤް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓަރު ތާރިޤް ވިދާޅުވީ މިހާރު ތިލަފުށީގައި ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ އިންސިނަރޭޓަރަކީ ދުވާލަކު 500 ޓަނުގެ ކުނި އެންދޭވަރުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ދުވާލަކު 1،000 ޓަނުގެ ކުނި އެންދޭ ވަރުގެ އިންސިނަރޭޓަރެއް ތިލަފުށީގައި ގާއިމުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން، މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނެ އެއް ކަމަކީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމާއި ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މަޝްރޫޢުއަކީ ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ނިޒާމަށް ވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް