ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 10:20
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ޓްވިޓަރ
އެންޑީއޭއާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް
ސައްހަ ނޫން ލިޔުންތަކެއް ދޫކުރިކަމުގެ މައްސަލައިގައި އެންޑީއޭގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހައްޔަރުކުރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެފަދަ މައްސަލަ އެއް ދަނީ ބަލަމުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަނުކޮށް, ފައިސާ ދިނުމުން ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކުރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ އިދާރާއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

އެންޑީއޭގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ އެންޑީއޭގެ ފަރުވާ ނިމުނު ކަމަށް ބުނެ ސައްހަ ނޫން ލިޔުންތަކެއް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވިއްކުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެންޑީއޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންޑީއޭގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ޚަބަރުތަކުގެ ސަބަބުން އެންޑީއޭއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެ އެ އިދާރާއަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލޭކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް، އެފަދަ މައްސަލަ އެއް ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެންޑީއޭގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް