ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 06:10
ބަޔާންގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ބަޔާންގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
އެބާލް ބުނަނީ، އަބަދު ބަޔާނަށް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ނުހޯދޭނެ ކަމަށް!
 
އެބާލް ބުނީ، އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ބޮޑު ހޭދަކޮށްފައި ކުޅުންތެރިން ގެނައުމަށްވުރެ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް، އަބަދު މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ނުހޯދޭނެ ކަމަށް، އެ ކުލަބުގެ އައު ޑައިރެކްޓަރު މެކްސް އެބާލް ބުނެފި އެވެ.

އެބާލް މިހެން ބުނީ، އައު ސީޒަނަށް ބަޔާން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ބަޔާންގެ ބޯޑަށް ހަމަޖެއްސި އެބާލް ވަނީ، ކުލަބުގެ ކުރިމަގަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މަަސައްކަތް ކުރާނީ، އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޓީމެއް ބިނާ ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބަޔާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލަށް ދަމުން އެބާލް ބުނީ، އަބަދު ބަޔާނަށް މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ނުހޯދޭނެ ކަަމަށެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އައި އިންގްލެންޑުގެ ހެރީ ކޭން، ބަޔާނަށް ގެނައުމަކީ ބޮޑު މަސައްކަތެއްްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ކުލަބުގައި ކޭން އަންނަނީ އޭނާގެ ފެންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތު ކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަބަދު އެކަހަލަ ޓްރާންސްފާތަކެއް ބަޔާނަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ، ބަޔާނުން ބޭނުން ވަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ވެސް ބަޔާންގައި ތިބި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ އަގު 100 ނުވަތަ 80 މިލިއަން ޔުރޯ އަށް ވެސް ނާރާކަން ފާހަގަކޮށް އެބާލް ބުނީ، އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ބޮޑު ހޭދަކޮށްފައި ކުޅުންތެރިން ގެނައުމަށްވުރެ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާންގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާއިރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވެސް ބަޔާން އޮތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ. ޖަރުމަނު ލީގު ދިފާއު ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ބިރު ބަޔާނަށް ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އަންނަ ސީޒަންގައި ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވެސް ކުލަބުގެ ވެރިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ވަކި ކުރުމަށްފަހު، އައު ކޯޗެއް ގެނައުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް