ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 16:33
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުން
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް
 
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ
 
ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް އޮޅުންފިލުއްވާނެ

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާއު، އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ކޮމިޝަނަރގެ އަރިހުގައި، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފަރުހާދު ފިކުރީއާއި، ސައުތު ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝަމީމް، މި ޚިދުމަތުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން، އަދި ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބައެއް އޮފިސަރުންނާއި ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އަލީ ޝުޖާއުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި، މިއަދު ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް އޮޅުންފިލުއްވައި، އަދި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

މިއަދު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ފުވައްމުލައް ސިޓީންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް