ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 14:32
2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
2023 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ
 
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ 93 ދާއިރާއަކަށް
 
ވޯޓާޒް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާނެ
 
21 އޭޕްރީލްގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަލަށް 560 ފަރާތަކަށް 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ފަސްވުމާއި ގުޅިގެން، މިހާރު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮތް ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14 ގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އީސީގެ މެންބަރުން ވަނީ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ފަސްވުމާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ކޮމިޓީގައި އީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ 21 އޭޕްރީލްގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަލަށް 560 ފަރާތަކަށް 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ފަރާތްތަށް ވެސް ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް މިމަހުގެ 14 ގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ 560 މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ވޯޓާޒް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތަކީ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަހުގެ 14ގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލަނީ ޝަކުވާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކަމަށާއި އަލުން ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓު ގެޒެޓުގައި އާއްމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް މިހުޅުވާލަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު. އިތުރު ފުރުސަތެއް މިދެނީ ތިން ދުވަސް. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދިން މުއްދަތަށް ބަލާއިރުގަ 11،000 ވަރު ތަރުހީބު މިއައީ. މާބޮޑު ތަރުހީބެއް އިތުރަށް ނާންނާނެތީވެ ތިން ދުވަސް މިދެނީ. އާއްމުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ.
އީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހަސަން ވިދާޅުވީ މިހާރު މެލޭޝިއާއާއި ލަންކާގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި އެހެން ގައުމެއްގައި ފޮށި ބެހެއްޓޭ އަދަދަށް މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެއްޖެނަމަ އެ ތަނެއްގައި ވެސް ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާނެކަމަށެވެ. ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެނަމަ އެ ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަނީ 93 ދާއިރާއަކަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 21 ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުން މަނާވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ބިލު، 29 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ މާޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް މުއިއްޒު ހުދުމުހުތާރު ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުންނާނެ ގޮތް: އެމްޑީޕީ
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލަށް ނުވަދެވުމުން ނިއުޕޯޓް ސަރަހައްދަށް ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާ ބަދަލުކޮށްފި
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލަ މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަށް