ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 14:55
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލާއެކު ރައީސް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލާއެކު ރައީސް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން
ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތުމުން ބަޔާން ބާތިލުނުކުރަން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި - އެދުނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ މަގްސަދު ގެއްލުވާނުލުމަށް
 
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ބަޔާން ނެރުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން، ސިޔާސީ ކެމްޕޭނު ކުރެއްވުން ކުށްވެރިކޮށް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އެލްޖީއޭ އިން ބާތިލްކުރަން އެންގި ބަޔާނަކީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު އެރަށަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ރައީސް އޮފީހުން އެންގި އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އެންމެހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން، މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެކެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ، ރައީސް ވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން ފެށިގެން ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައި އެ ހަފްލާގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެދުވަހު ބޭއްވި ހަފުލާ އެ ކައުންސިލަަށް ސިފަވީ، ރައީސް ދަތުރުފުޅުގެ ނަމުގައި ވަޑައިގެން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެލްޖީއޭ އިން ވަނީ ކައުންސިލްގެ އެ ބަޔާން ބާތިލްކުރުމަށް އަންގާ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުން ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އެލްޖީއޭ އިން އެ ކައުންސިލަށް އަންގާފައި ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން ނެރުނު ބަޔާން ބާތިލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ތަޞައްވުރާއި މަޤުސަދުތައް ގެއްލުވާލައި، ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ކަނޑުވާލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް އެ އޮތޯރިޓީ އަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެ ކައުންސިލުން އިތުރަށް ބުނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރާއި ވަކިން އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަހްޞުތަކެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކަކީ ސަރުކާރުގެ ފަށަލައެއްކަމަށާ ކައުންސިލްތަކަކީ މިނިވަންކަމާއެކު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންނުވާ ސަރުކާރުގެ ދަށުން ހިނގާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގެ ގޮތަށް ސިފަކުރުމަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ގެ ރޫހާއި މަޤްޞާދާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެލްޖީއޭ އިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ރައީސްއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފާއިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު ކައުންސިލުން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޤައުމީ އިދާރާތަކާއި އޮންނަންވާނޭ ގުޅުން ތަފްސީލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިގޮތުން ކައުސިލްތަކުން ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެ ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސު ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ވަސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޢާފަށް އެދެން މެމްބަރުން އެދުމުން ޒުލްފާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާ އަދާކުރާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭން ނުޖެހޭނެކަމަށް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޔާން ބާތިލް ކުރަން އެންގުން - އެލްޖީއޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކައުންސިލަކުން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާނަކާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާނާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ހަދަން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް މައްސަލަ ނުގެންދިޔައީ ކަމުގެ މުއާލާތް ކެނޑިދާނެތީ: ޒުލްފާ
ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލަށް އެލްޖީއޭއިން ފޮނުވި ބަޔާން ޑްރާފްޓް ކުރީ ރައީސް އޮފީހުން: އެމްޑީޕީ
ޒުލްފާއެވެ. މަގާމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޒަމީރުވެސް ވިއްކާލެއްވީހެއްޔެވެ.
އެލްޖީއޭން ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ ބަޔާން ބާތިލުކުރުމަށް އަންގާފައިވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ލަފާދީފައިވަނިކޮށް: އުޝާމް
އެލްޖީއޭއިން ކައުންސިލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ދަތިކުރަން ތާއީދެއްނުކުރަން: ރައީސް