ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:34
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް
މާދަމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ
 
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އަންގާރަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފައިނަލްކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ނުބާއްވާތީ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަޖިލީހުގައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިއްމު މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެންބަރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މަޖިލީހުގައި ތިބި ސަރުކާރުގެ ބައެއް މެންބަރުން ތަޅުމުގައި ނަގާ ވޯޓުތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މަޖިލީހުން ބަލަން ޖެހޭ ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކޮށް މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ވަނީ މައްސަލަ އެއް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް