ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 09:05
ރ.އިނގުރައިދޫގައި ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރ.އިނގުރައިދޫގައި ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ފެންނާނެ - ރައީސް
 
މި ދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ދަނޑިވަޅެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވި

ރާއްޖޭގައި އުފެއްދިދާނެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، މި ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭނެ ކެޕޭސިޓީ ޤާއިމުކުރަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރ.އިނގުރައިދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބައެއް ނިންމުންތައް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ތަކެތި ވެސް ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެތެރެކުރަން ޖެހޭކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި މާލަސްތަކެއްނުވެ ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށަށް އިސްކަންދީގެން، އަދި މުޅިން އަލަށް ޤާއިމުކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނެސް، ކުރިއަށް މިއޮތް ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ހުރިހާ ކާބޯތަކެއްޗެއް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭގޮތެއް ޤާއިމުކުރުން. އެ އަމާޒަށްވެސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ މި ދެންނެވި ފުދުންތެރި، މިނިވަން، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެވިފައި ތިބި ރައްޔިތެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް އެތައް ގުނަޔަކުން ކުރިއެރުން އެއިން ލިބިގެންދާނެ އެކަން ކުރީމަ.
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު

އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ އަނެއް މަޤްޞަދަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކާނާ އުފެއްދުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އިންޑަންސްޓްރީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާހާ ގިނަ ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާކަމަށާއި އެތަކެތި ވެސް މިހާރު އެތެރެކުރަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރިސޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭނެ ކެޕޭސިޓީ ޤާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ދެ ކަމަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއެއް ވެސް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މިނިސްޓްރީގެ މައިގަނޑު އެއް ޓާސްކަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފުޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނީ، ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިގެން. މިހެން ކުރާ ބިޔަ ބޮޑެތި ޓްރާންސްފޮމޭޝަނަލް ކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ މަންދޫބުންގެ ސަޕޯޓް ލިބިގެން. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މި ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައްޔާއި ކައުންސިލްގައި. ވަރަށް އަވަހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އެބައާދޭ.
ރައީސް

މި ދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމަށާއި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭ ދަނޑިވަޅެއް ކަަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ފުދުންތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގައި ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް