ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:33
މާކުރަތު ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން
މާކުރަތު ތަރައްޤީގެ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
މާކުރަތުގެ ކުރިއެރުން
މާކުރަތުން އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ
 
ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެދުނެ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށާއި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމާ ދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެދިއްޖެއެވެ.

ކައުންސިލުން އެގޮތަށް އެދުނީ ރައީސާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. ކައުންސިލުން ވަނީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގާއިމުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އޮފީސް ކޮމްޕްލެކެސްއަކާއި ސްކޫލަށް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އެދުނެވެ.

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގަ އޮތް އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކަމާގުޅުންހުރި ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން އެދުނު ކަންކަން ކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި
ޢީދު ދުވަސް އަންނަ އިރު ވިސްނަންވީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ދިވެހިންނަށްވީތީ އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން ދޫކޮށްނުލަން - ރައީސް
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން - ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ފެންނާނެ - ރައީސް
ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފަށަނީ
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޓެކްސް ބޮޑު ކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ދެއްވައިފި