ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:46
ފުލުހުންނާއި އޭސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ފުލުހުންނާއި އޭސީސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރްޑީސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ކުރީ ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައެއް ނުވޭ - ފުލުހުން
 
މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރޭ
 
އާރްޑީސީގެ 3 މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޖަމާކުރި

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ، އާރްޑީސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ 2022 ވަނަ އަހަރު ކަަމަށް ވާއިރު އެ މައްސަލަ ނުބަލައި ދިގުލައިގެން ދިޔައީ ކޮން ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެންތޯއާއި، އަދި މި މައްސަލަ ނުބެލުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވީތޯ ދަންނަވާފައެވެ. ޖަވާބުގައި، ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހެޑް، އަހްމަދު ނާފިޒް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ނުބަލަން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ބަލަން މިހާރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ނުދާކަމަށާއި، ފުލުހުން މި މައްސަލަ ބަަލަމުން ދަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނާފިޒް އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކުރީ ސަރުކާރުން އެ މައްސަލަ ބަަލަން ހުރަސްއެޅިކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކުރީ ސަރުކާރަށާއި އޭރުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން އެކަން ދޮގުކުރެއެެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނިނަމަވެސް، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް އެކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ މިހާ ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް މި މައްސަލަ ބަލާކަން ހާމަކުރީ، އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ސިޔާސީ މަގުސަދެއް ހާސިލްކުރާކަށް ނޫންތޯ އާއްމުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އެފަދަ ތުހުމަތުތަކަށް ވެސް ނާފިޒް ވަނީ ރައްދު ދެއްވާފައެވެ. ނާފިޒް ވިދާޅުވީ ފުލުހުން އަމަލުކުރަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި ފުލުހުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބަލާނެކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް މި މައްސަލައިގައި އެނގެންހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އާރްޑީސީގެ 3 މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޖަމާކުރިކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުންޓަށް 11 މިލިއަން، އަދި ބާކީ ދެ މީހުންގެ އެކައުންޓަށް 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަމާކުރިކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، މަނީ ލޯންޑަރކުރުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް