ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 06:07
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހުގެ ކައުންސިލާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހުގެ ކައުންސިލާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކިނޮޅަހުގެ ތަރައްޤީ
ރ.ކިނޮޅަހުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ
 
އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރ.މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގަ

ރ.ކިނޮޅަހުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހުގެ ކައުންސިލާއި އެކު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ކައުންސިލުން ގިނަ ކަންތައްތަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ރަށުގައި ރަށްގިރަމުންދާ ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އައު އިމާރާތެއް އަޅާދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި އައު މިސްކިތެއްގެ މުހިންމުކަމާއި ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަނގަޅުފެންވަރަށް ހެދުމާއި ވޮލީކޯޓް މަރާމާތުކުރުން، އަދި އިންޑޯޖިމެއް އަޅާދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ އެ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރ.މީދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕީއެންއެފްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ހުރަސްއެޅުމަށްފަހު ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދިން ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ދޮގު ހަދައިފި
ޢީދު ދުވަސް އަންނަ އިރު ވިސްނަންވީ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ދިވެހިންނަށްވީތީ އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން ދޫކޮށްނުލަން - ރައީސް
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނީ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން - ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ދެތިން އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ފެންނާނެ - ރައީސް
މާކުރަތުން އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތި ކަންކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ރައީސްގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ
ރަށާއި ދުރު ފަޅުރަށްތައް ވެސް ކައުންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސާ، ފަޅުރަށްތައް 25 އަހަރަށް ދޫކުރަން ފަށަނީ