ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 11:12
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޢިއްޒު
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ހާމަކުރުމުގައި، ފިޔަވަޅު އަޅަނީ ފަހަތަށް!
 
ސަރުކާރުގައި ތަރުޖަމާނެއް ނެތްއިރު، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރާ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ، ކަންކަން އޮންނަނީ "ސިއްރު" ކޮށްފައި

މިއީ ކަންކަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ބުނަމުން އައި ސަރުކާރެކެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޮރުވަން ޖެހޭ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނަމުން އައި ސަރުކާރެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ދެ ފުށް ފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވައުދު ވިއްކަމުން އައި ސަރުކާރެކެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކަން ހާމަނުކުރާ ކަމަށާއި، ތިމަންނާމެން އެކަން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރެކެވެ. ސަރުކާރުން އިސްވެ، ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ ކަމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން ނޫސްވެރިން ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން (އާރުޓީއައި) ލާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވީ، މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެވެ.

އެކަންކަމާއެކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް، މިއަދު ފެންނަމުން ދަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތެވެ. ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް މަތިން ހަނދުމަފުޅު ނެތި، މިއަދު މި ވަނީ މުޅިން އެހެން ޙާލަތަކަށް ޤައުމު ސޮއްސާލައިފަ އެވެ. ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބެ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަންކަން ހާމަކުރުމުގައި އޮތީ، ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފަ އެވެ. އިންތިހާ އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ޢަމަލެއް ނުފެނެ އެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް ޖަވާބެއް ނުދޭތާ، ރައްޔިތަކަށް ވެސް ކަމެއް ސާފު ކޮށެއް ނުދެވެ އެވެ. ބުނެއެއް ނުދެވެ އެވެ.

ދަންނަވަންތޯ އެވެ! ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުން ޤައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލު ސަރުކާރުން އިސްވެ ހާމަ ކުރިޔަސް، އެވަރުން ފުއްދާލެވޭކަށް ނެތެވެ. ދެންވެސް ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހެ އެވެ. ކަންކަން ހާމަ ވެސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ދެ ފުށް ފެންނަ، ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރުމަކީ، ތިމާމެން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާމަކުރުމަށްފަހު، ބޭނުން ނުވާ ކަންކަން ސިއްރު ކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަޖައިބެއް ނުވެ އެވެ! ޑިކޮމްރަސީއާ ބީރައްޓެހި، ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނުދަން ބަޔަކަށް، މި ކަންކަން ފަހުމު ނުވެ ވެސް އޮވެ ދާނެ އެވެ.

އައު އަހަރު ފެށުމާއެކު، ސަރުކާރުން ވަނީ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝަހީބު މަޤާމުން ވަކިކޮށް، ޚާރިޒީ ވުޒާރާ އަށް ބަދަލު ކުރި ފަހުން، ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމު އޮތީ "ކަފުން" ކޮށްފަ އެވެ. ތަރުޖަމާނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންނަަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ނޫސްވެރިން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގައި ތަރުޖަމާނަކު ނެތުމުން، ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ޖަވާބު ހޯދުމުގައި އެތައް އުނދަގުލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ. ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ސަރުކާރުން އިސްވެ، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމެއް ބުނި ނަމަވެސް، އެކަން މިހާރު "ހިނދިއްޖެ" އެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ނަމަވެސް، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ސްކޯޕް އޮންނަނީ ވަރަށް ހަނިކޮށްލައިފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ، ހަމައެކަނި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ޤައުމުގައި ހިނގަމުން އަންނަ އެހެނިހެން ބޮޑެތި ކަންކަމާއި، ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ ސުވާލު ކުރި ނަމަވެސް، "ތިޔަ ސުވާލަށް މިއަދު ޖަވާބު ދެވެން ނެތް"، މި ނޫން އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. ދުވަހުގެ މަޢުލޫއާ ނުގުޅޭތީ ކަމަށް ބުނެ، ޢުޒުރު ދައްކަނީ އެވެ.

ދެން އޮތީ ވެސް ސަރުކާރުން ކަންކަން ސިއްރު ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަ އެކެވެ. ޗާގޯސް މައްސަލައިގައި މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބޭރުގެ ދެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ ހޯދަމުންނެވެ. ސަރުކާާރުން ބުނެފައި ވަނީ މޯލްޓާގެ ޕްރޮފެސަރަކާއި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެހީ ސަރުކާރުން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ތަފުސީލުތައް ހާމަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްވެރިން އެ ސުވާލު ކުރި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ދައްކަނީ މަތި މައްޗަށް ބަހަނާ އެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެ ވެސް މޮޅު އުޒުރެކެވެ.

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ރައީސް ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ޤައުމާއެކު ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރައްވާފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތަފުސީލު ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ތަފުސީލު ހޯދުމަށް ނޫސްވެރިން ސުވާލު ދެންނެވިޔަސް، ޖަވާބެއް ނުދެއްވަ އެވެ. ޗައިނާ އާއެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ޖުމުލަ 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގެ އަގާއި ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ހާމަ ކުރަން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ.

ދަންނަވަންތޯ އެވެ! ކަންކަން ސިއްރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް، މިއަދު ތިޔަ އުޅުއްވަނީ އެންމެ އާދައިގެ ކަންތައްތައް ވެސް ސިއްރު ކުރައްވައިގެންނެވެ. ޤައުމީ އަދި ފަރުދީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނައިރު، ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ރައީސް އުޅުއްވަނީ ފިއްލަވައިގެންނެވެ. ދޭތެރެ އަކުން، ޕީއާރު މޮޅު ވީޑިއޯއެއް ކުޅުއްވުމަކުން ވެސް ނުފުދެ އެވެ. ރައީސް އުޅުއްވަނީ ފިއްލަވައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟