ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 14:48
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ޙިސާން ޙުސައިން
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ޙިސާން ޙުސައިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޯޓުތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުން
މިއިން ޒަމާނެއްގައި އިންވެސްޓް ނުކުރާ ވަރަށް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޯޓުތަކަށް ދަނީ އިންވެސްޓް ކުރަމުން: ޙިސާން
 
އޮންލައިންކޮށް ޝަރީއަތްތައް ހިންގޭނެ މަގު މިހާރު ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގައި ވަނީ ގާއިމުކުރެވިފައި
 
ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ކޯޓުތަކަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުން
 
ފަންނިއްޔާތުގެ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއިން ޒަމާނެއްގައި ކޯޓުތަކަށް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓް ނުކުރެވޭ ވަރަށް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންވެސްޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޙިސާން ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީއަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޮޓޯއިން ލިޔެވޭ ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއަރ "ކޭލި" އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޙިސާން ވިދާޅުވީ ޒަމާނާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ވެސް ފަންނިއްޔާތުގެ ވަސީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށް އާދެވުނުއިރު ޝަރުޢީ ދާއިރާ ފަންނިއްޔާތާ ގުޅުވާލުމަށް ތަފާތު އެކިކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ޝަރީޢަތްތައް ހިންގޭނެ މަގު މިހާރު ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއްގައި ގާއިމުކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ކޯޓުތަކަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޙިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙިސާން ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާއިން، ޒަމާނާއެކު އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއެކު މަސައްކަތް އަވަސް ކުރަމުން ދިއުން ކަމަށާއި، ފަންނިއްޔާތުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު، ޒަމާނާއެކު ކުރިއަރާފައިވާ އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާއަކަށް މި ދާއިރާ ބަދަލުވެގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއިން ޒަމާނެއްގައި ކޯޓުތަކަށް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓް ނުކުރެވޭ ވަރަށް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޯޓުތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވާކަމަށް ޙިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދަކީ ޖުޑިޝަރީއަށް އިންގިލާބީ ގެންނާނެ ދުވަހެއް. އާދެ! ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް އަވަސްކުރުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން އިތުރު ބޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި އަޅާލީ. ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ ޝަކުވާއަކީ މައްސަލަތައް ލަސްވާ މައްސަލަ. ޝަރީއަތްތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ނުނިމޭ މައްސަލަ. ކޯޓުތަކުގެ ޝަކުވާއަކީ މަޙްޟަރު ބަޔާންތަކުގެ ޝަކުވާ. ޓައިޕްކުރަން ނަގާ މުއްދަތުގެ ޝަކުވާ. ޝަރީއަތްތައް ނިމިގެން ޓައިޕްކުރަން މުވައްޒަފުން ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ވަގުތާ ހަމައަށް އެ އަދަދަށް މުވައްޒަފުން ނެތް މައްސަލަ. ރިސޯސަސް ނެތް މައްސަލަ. ހެޑް ސެޓެއް އަޅައިގެން ޓައިޕްކުރަން އެހެން ގިނައިރު މުވައްޒަފުންނަށް ނުތިބެވޭތީ މައްސަލަތަކުގެ މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް (ޝަރީއަތުގައި ދައްކާ ވާހަކަ) ނުނިމޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ. މިއީ ކުޑަ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަދި ކޯޓުތަކުން މިކުރާ ޝަކުވާއަކީ ރަނގަޅު ޝަކުވާއެއް. މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް ޓައިޕްކުރުމަކީ ކުޑަ މަސައްކަތެއް ނޫން. އެންމެ ފަރިތަކަމާއެކު ޓައިޕްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައިގެން ބަހުން ބަހަަށް ލިޔުމަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވޭ.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް، ހިސާން ހުސައިން

ޝަރީއަތުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ޓައިޕްކުރުމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޙިސާން ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދޭނީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ މި ދުނިޔެއަށް ފައިތިލަ ހަމަކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ ޚިޔާރު ކޮށްގެން ކަމަށް ވާތީ، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިފްތިތާޙު ކުރެވުނު ކޭލި ސޮޕްޓްވެއަރއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަގުތުތައް ސަލާމަތްކުރެވި، މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްވާނެ ކަަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް