ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:34
އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު އުދުއްސުމުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި
އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު އުދުއްސުމުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި
އެމްއެންޑީއެފް
ހެލިކޮޕްޓަރު ޚިދުމަތް
އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 މާރޗު 2024 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނެ

ރާއްޖޭގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު، އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު އުދުއްސުމުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 މާރޗު 2024 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ "ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" އިއުލާނާއެކު ވަނީ އެޓޭޗްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު، އަލުން ހެލިކޮޕްޓަރު އުދުއްސުމުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ. އެގޮތުން 'މެޑިވެކް' އާއި 'ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު' ގެ ޚިދުމަތްތައް ލާޒިމުކޮށް، 2 އިންޖީނުލީ ހެލިކޮޕްޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން، ހެލިކޮޕްޓަރ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ޚިދުމަތް ނޫން އެހެން އާންމު ދަތުރުތައް ކުރަންވާނީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ހެލިޕޯޓަކުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް