ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 23:21
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހް، ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހް، ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
 
މި ސަރުކާރުން ގެންދިޔައީ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެގޮތުން ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވީ ވެސް މަޖިލީހަށް ގޮންޖައްސަވައި، އެއްފަހަރު މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އަދި ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވަން ނިންމި ނަމަވެސް، އަދިވެސް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ދާ ކަމަށް

ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ، ދަނޑިކޮށި ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ގެންދިޔައީ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ އެތައް ބައެއްގެ ވޯޓުގެ ހައްގު ނިގުޅައި ގަތުމަށް ފެއްޓެވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް، އެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުން ދިޔައީ ނޫނެކޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ބޭއްވި އިރު، އެ ދުވަހަކީ ވެސް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑެޅިކަން ރައީސް ޞޯލިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން، ރޯދަ މަހު އިންތިހާބު ބާއްވަން ދުވަސް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ. އެތައް ބައެއްގެ އަސާސީ ހައްގެއް ނިގުޅައި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ. ހަމަ ހިލާ، ދެން އޮތް ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުންނާއި ރައްޔިތުން އެދެމުން ދިޔަ، ގޮސް ގޮސް އޮއްވާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔައީ ނޫނެކޭ. ރޯދަ މަހުއޭ ވޯޓު ލާން ޖެހޭނީ. އަނެއްކާ ރޯދަ މަހު ވޯޓުލާން މި ޖެހެނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނޫން. މިއީ ކުރީއްސުރެ ފަށައިގެން ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތެއް ނޫން. ބޮޑެތި އިންތިހާބުތަކުގައި ވޯޓުލަމުން އަންނަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި. އެއީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގައި ބައިވެރިވެ، ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބިފައި އޮތް ހައްގު، އަސާސީ ހައްގުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި. އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ވެސް ހުއްޓުވާލެއްވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް

މަޖިލީހުގައި ވެސް 25 އަހަރު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަ ކުރައްވައި، ރައީސްކަން ކުރެއްވި ޞޯލިޙް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުން ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށް ފޮނުވީމާ، އެ ގާނޫނުތައް ވެސް އަނބުރާ ފޮނުވާލި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު އުޝާމް، އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނު ފާސްކުރުމަށް ލަފާދެއްވީ ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް އައިސްގެން ކަން ރައީސް ސޯލިހް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް ފޮނުވީމާ ވެސް އަނބުރާ ފޮނުވާލީ. ދެން ވެސް ގާނޫނު އަސާސީގައި އެ އޮންނަ ގޮތަށް އެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ފޮނުވީމާ ވެސް ގަދަ ބަސް ބުނެ، އެކަން ވެސް ނުކުރަން ފައި ވިއްދައިގެން ހުރީ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން، މިހާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްއަށް ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް އައިސްގެން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ލައްވައި އެކަން ކުރުވައިފި
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް

އެ ބިލު ތަސްދީގުކުރެއްވި ނަމަވެސް، އަދި ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބާރު ފޯރުވައި، އިންތިހާބު ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވިކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ޞޯލިޙް އީސީގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިވަޑައިނުގަތުމަށެވެ. އެގޮތުން އީސީއަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްކަން ރައީސް ޞޯލިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވައި، އަދިވެސް އެ ގެންދަވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހެއް ގޮތުގައި، މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެ ބާރުގައި އެ ނުފޫޒުގައި ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާށޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާއެކޭ. ރައްޔިތުންނަސް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭ ގޮތަށް، އެކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. ސްކޫލު ވެސް ހުޅުވިފައި ހުރި ދުވަހެއް، ސްކޫލަށް ކުދިން ގެންދަން ޖެހޭނެ. ހޯލުތައް ވެސް ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭނެ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ އެދުވަހު. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަގީން، ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން، އެއީކީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ބާރާއި ނުފޫޒުން ކުރާ ކަމެއްކަން.
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް

ރައީސް ޞޯލިޙް އެފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު، އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރެއްވުމަށް ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ފޮނުއްވުމުން، ފުރަތަމަ 14 ދުވަސް ހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަނބުރައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ބިލަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން ވަނީ ރައީސަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުއްވާފައެވެ. ރައީސް އެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވީ އޭގެ ގާތްގަޑަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފަހުން، އޭޖީގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓްގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭނެ، އިތުރަށް 10 މިލިއަން ޚަރަދުވާނެ - އީސީ
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު