ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 18:28
 އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ
އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
 
200 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ އިރު ރޯދަ މަހުގައި ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް އިތުރުވޭ
 
މިހާރު ނިމިފައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ
 
އިންތިހާބު ފަސްވުމާއެކު އިތުރު 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ

މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށާ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޭޕްރީލް 21 ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ރޯދަ މަހު އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުން މަނާވާ ގޮތަށް އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ބިލު، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތަސްދީގުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އިންތިހާބު ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން އައި ބަދަލުތައް ހިއްސާކުރައްވަމުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ 'ރާއްޖެ.އެމްވީ' އަށް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ފާސްކުރި އިސްލާހާއެކު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ނިންމާ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނާނެ ބަދަލުތައް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށައި، މިހާރު ނިމިފައި ހުރި ކަންކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ކެންޑިޑެންސީއާއި އެނޫންވެސް އެހެން ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ މޮނިޓަރުންނާއި، އޮބްޒާބަރުންނާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަންދޫބުންގެ ކަންކަމަކީ މިހާރު ނިމިފައި ހުރި ކަންކަން ކަމަށާއި، އެކަންކަމަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ވަކިގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ފަސްވާނީ ވޯޓުލާ ދުވަސް ކަމަށާއި، އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ޝެޑިއުލްގައި އޮތްގޮތަށް ގޮސް ނިންމާލާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޫތް ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބޭނުންކުރި ބޫތްތައް ކަމަށާއި، ބަޖެޓުގެ ތާށި އުޅޭތީ އައު ބޫތްތަކެއް ނުގަނެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެޕްރީލް މަހަށް އިންތިހާބު ފަސްވެގެން ދިއުމާއެކު، އިންތިހާބަށް ހަރަދުކުރާ ބަޖެޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަަމަށާއި، އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވުމާއެކު އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ހަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 15 ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާވަރު އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ ރޯދަމަހުގައި އެއްކޮށް މުވައްޒަފުން ގެންގުޅެން ޖެހުމާއި، ރޯދަ މަހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތު ކުޑަވުމުން، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އޯވަރ ޓައިމް ގިނަވުމާއި، ރަމަޟާން އެލަވަންސާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް ހިމެނޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބަށް މިހާރުވެސް 200 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އިންތިހާބު ފަސްވުމާއެކު ރޯދަމަހުގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާތީ ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފުލްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކުރިން އޮތް ގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ 10 ދުވަސް ފަހުން މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލާގޮތަށް އޮތުމުން ފުލްކޮށް ރޯދަ އެލަވަންސް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓްރެއިނިންގ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، މާލެ ސަރަހައްދަށް އަދިވެސް އޮފިޝަލުން މަދު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަދުވާ ބަޔަށް އަދިވެސް އޮފިޝަލުން ނަގަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް