ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 19:13
ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އަބްދުއް ރަޙީމް
ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ރައީސް މުއިއްޒު އަދި އަބްދުއް ރަޙީމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން
އަދުރޭއެވެ. ވެއްޓުނު ފަތުގެ މަތިން މިއަދު ހަނދުމަފުޅު ނެތް ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ޔާމީނުގެ ފިކުރަށެވެ. ވަކި "މުއިއްޒު ވީމައެއް" ނޫނެވެ!
 
އަބްދުއްރަޙީމު ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނުސީދާ ރައްދެއް ދެއްވައި، މީހާގެ ބަދަލުގައި، ފިކުރަށް ވަފާތެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވައިފައި
 
އެ ވިދާޅުވާ ފިކުރަކީ ފިޔާތޮށި ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ ފިކުރު ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ގިނަ ދިވެހީންނަށް އަދި ވެސް އެއީ ރައީސް މުއިއްޒުއެއް ނޫން އެކަމަކު، ރައީސް ޔާމީނު
 
ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ވެރިކަން ލިބުނު ގޮތް، ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެއްވި ފިކުރުގެ މަތިން އެބޭފުޅުން މިއަދު ހަނދާނެއް ނެތް

ބަޔަކަށް އެ ބައެއްގެ ފެންވަރު އޮޅޭނީ މި ވަރަކަށެވެ. ވެރިކަމަށް އާދެވުނު ގޮތެއް ހަނދާން ނެތޭނީ މި ވަރަކަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިހާރުގެ ރައީސް، ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޙާއްސަ މުޝީރު، އަބްދުއް ރަޙީމް އަބްދުﷲ ނުވަތަ އަދުރޭ އަށެވެ.

މިހާރު ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން، ވެއްޓުނު ފަތުގެ މަތިން ނުވަތަ އެ ހިސާބަށް މިއަދު އާދެވުނު ގޮތުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނު ނަމަވެސް، ޔަގީނުން ވެސް ސާފުވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތެވެ. ރައްޔިތުން ޑރ. މުއިއްޒު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް ހޮވީ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވީމައެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ މުއިއްޒުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނައިބު ރައީސް އަކަށް ހުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފް އިޚްތިޔާރުކުރެއްވުމުން ވެސް ނޫނެވެ. ނުވަތަ އެ ވަގުތު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ އިސް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދުރޭ ހުންނަވެމަކުން ވެސް ނޫނެވެ.

އެހެނެއް ކަމަކު، ރައްޔިތުން މުއިއްޒު އަށް ވޯޓު ދެއްވައިގެން، ޚާއްސަ މުޝީރަކަށް އަދުރޭ އައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯ އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ތާޢީދުގެ މައްޗަށެވެ. ހަމަ ގައިމު ވެސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯގެ ބަދަލުގައި، އަދުރޭގެ ފޮޓޯ ޖެއްސެވިނަމަ، މިއަދު ވެސް ތިބޭނީ އިދިކޮޅުގައެވެ. އެއީ އިއްޔެގެ، އަދި މިއަދުގެ ވެސް ޙަގީގަތެވެ.

މިހެން ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ، އޭގައި ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ރައީސް ޔާމީނު މުހިންމެއް ނުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު އައު ޕާޓީއެއް ހައްދަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް އެމަނިކުފާނު ހުއްޓުވާނެ މީހެއް ނުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ބަދަލުކުރެއްވި ދުވަހު، "ރައީސް ޔާމީން، ދިވެހިންނޭ ފަޙްރުވެރިވާ" ކިޔާފައި ބޮޑެތި ލަވަތަށް ޖެއްސެވި އިރު، އޭރު މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރަކީ އެމަނިކުފާނެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، ފައިސާގެ އަވާގައި ޖެހި އެ ރައީސަކީ މިއަދު މާ މުހިންމު ބޭފުޅަކަށް ނުވެއެވެ. މިއީ ހަމަ ވެއްޓުނުގެ ފަތުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުމެވެ.

ދެވަނަ ކަމެވެ. ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ ފިކުރަކީ ކޮބައިތޯ މީހަކު ގާތު ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، ދޭނެ ޖަވާބަކީ އެއީ ރައީސް ޔާމީނު ކަމެވެ. މިއަދު ވެރިކަމުގައި ނުވަތަ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދިން ވަޒީފާގެ އަވައެއްގައި ޖެހިފައި ނެތް މީހެއްގެ ގާތުން އެ ސުވާލު ކުރުމުން އެ ޖަވާބަށް ބަދަލެއް އައި ނަމަވެސް، އަދި ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތަކީ އެއީއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ސިޔާސީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފިކުރަކީ ވެސް، މީހަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ރައީސް އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އަދުރޭގެ އެއޮތް ބޮޑު އަނގައިން ޔާމީނަށް ގޮން ޖެއްސެވީ، ފިކުރުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެދުވަހު އަދުރޭ ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ވަކި ފިކުރުގެ ފަހަތުން ކަމަށާއި، ވަކި މީހެއް ފަހަތުން ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ވެސް އެފަދައިން އަމަލުކުރުމަށް އަދުރޭ އެދުވަހު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަކި މީހެއްގެ ފަހަތަކުން ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދާނީ ފިކުރުގެ ފަހަތުން. އެގޮތަށް ތިބޭފުޅުން ވެސް ވަކި ބޭފުޅެއްގެ ފަހަތުން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ފިކުރެއްގެ ފަހަތުން ދާން ވާނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު އަދުރޭ ފަދަ ބޭފުޅުން ފިކުރުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކަށް އެ ދައްކަވަނީ ކޮން ފިކުރެއްގެ ވާހަކައެއްތޯ ވިސްނާލުން މުހިންމެވެ. ހަމަ ގައިމު ވެސް، ފިޔާތޮށި ފިކުރުގެ މަންޒަރު، މިއަދު އެބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ފޮހެލައިފިއެވެ. މެންބަރުން ގިނައީ، މައި ޕާޓީ އަކީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ވާދަކުރަނީ ޕީއެންސީއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މަންޒަރެއް ނެތް ނަމަވެސް، ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ޕީޕީއެމް އަކީ އަދި ވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕާޓީއެވެ. ތިޔަ ވިދާޅުވާ ފިކުރަކީ ޕީއެންސީ ކަމަށްވާ ނަމަ، ތިޔަ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ އަދި މުޅިން އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އޭރަށް ފަހަރެއްގައި އަދުރޭއަށް ނުވަތަ ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ވަފާތެރިވުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވިދާނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، މާޒީގެ ވާހަކަ ނަންގަވައިގެން އެވާހަކަ ދެއްކެވޭނެ ޙާލަތެއް، އަދި ގޮތެއް ވެސް އަދުރޭއަކަށް ނެތެވެ. މިއަދު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކައިރިވެފައި އޮތުމުން ރައީސް ޔާމީނުގެ ނަންފުޅު އަނެއްކާ ގެންނެވި ނަމަވެސް، މިއަދު އެ ޓެކްޓިކް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެއީ އިންތިހާބު ނިމިގެން، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ތިން މަސް ވީއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކަ ގެންނެވީ ތިން މަސް ފަހުން އޮންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ކަމަށްވާތީއެވެ. މިއަދު އެ މަންޒަރު ދިވެހިން ދަސްކޮށްފިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
މަގޫދޫ އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި ޒާތީ މަންފާއަށް ސަރުކާރުން އެ އުފެއްދީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފިތުނައެއް: ސާލިހު
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ބެނާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުން، އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އީސީން ބުނެފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ޕީއެންސީގެ ކެމްޕޭން: ވަޒީފާގެ ބިރު، ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމުގެ ބިރު، ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު
ކެމްޕެއިނުގައި މިފަހަރު ގޮވާލީ ސަރުކާރު ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓުދޭން، ޕާޓީން މިފަހަރުވެސް ބުނީ އެއީ ފަރުދީ ވިސްނުމެއް ކަމަށް
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު