ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 11:16
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިހާބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ފާސްކުރި ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވީ ގޮތްހުސްވެގެން: ރޮޒައިނާ
 
ރޯދަމަހުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ އާއްމު ރައްޔިތުންގެވެސް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި
 
އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއްކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކުރެއްވީ ގޮތް ހުސްވެގެންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ބިލެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެބިލެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ، ގާނޫނުގައިވާގޮތުން އެ ބިލެއް ތަސްދީގުކުރުން ފިޔަވައި އިތުރު މަރުހަލާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެއާމެދު ކުރެވޭނެ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބައޮތްކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ ދެން އެއަކަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލެއް ނޯވޭ. ހަމަ އެ ތަސްދީގުކުރުން އެކަނި އެއީ އޮންނަ މަރުހަލާއަކީ. އިތުރު އޮޕްޝަންތަކެއް އޮތްކަމެއް ނޫން އެއީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަސްލު އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ދެން ރަނގަޅު އެކަން ކުރެއްވީތީވެ، އަސްލު މީ ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތައް އާއްމު ރައްޔިތުންގެވެސް ހުރި މައްސަލައެއް މީ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށްފަ އިލެކްޝަން ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ވެސް ހުރި މައްސަލައެއްކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ރޯދަމަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމުން ދިމާވެގެންދާނެ ދަތިތައް ވެސް ފާހަގަކުރިކަަމަށެވެ. އަދި ރޯދަ މަހުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އިންތިހާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ވެސް އެކިކަހަލަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެކަމަށް ވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންތިހާބުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ އަންހެންނުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާތީ ޚާއްސަކޮށް ރޯދަމަހަށް ވުމުން އެމީހުންގެ ޒަރޫރީ ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ވޯޓުފޮށި ކައިރީގައި މުޅި ދުވަސް ހޭދަ ކުރަން ޖެހުމުން ދިމާވާނެ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް ރޮޒައިނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއްކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ 2024 މާރޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ ރޯދަ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހެވެ. ރޯދަމަހުގައި އޮތް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ 11 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް، 12 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ތަސްދީގުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި، 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން ރައީސް ވަނީ އެ ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވި އެ ބިލު އެ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 47 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބިލު ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ އެންމެ 14 މެންބަރުންނެވެ. އެއާއެކު ބިލަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ބިލު އޮތްގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަސްދީގުކުރުމަށް ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ފޮނުވުމުން އެ ބިލު ތަސްދީގުކުރުން ނޫންގޮތެއް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒު އިންތިހާބު ފަސް ނުކުރައްވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ބިލު ތަސްދީގުކުރުމާ ގުޅިގެން އީސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމާފައި ވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

އީސީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވާ ހިސާބުން އެއަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބިންތައް ވިއްކާލާ ފައިސާ ހޯދުމަށް: ޝަހީމް
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
18 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި މަޝްރޫއަށް އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖެހި، ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި
ހާހަކުން 90ށް ދަށްވި ސިފައިންގެ ދެވަނަ ބެޗް ފުރައިފިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ދައްކަން ހޭދަކުރި: ރައީސް ޞާލިހު
ފީއަލީ ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި ހިލަ ޖެހުން ހުއްޓުވާލުން، ކައުންސިލުން ބުނަނީ ރައީސް މުޢިއްޒު އުޅުއްވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ނަންގަވަން ކަމަށް
މިސަރުކާރުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް: ރައީސް ސާލިހު
ނޫސްވެރިން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރޭ، ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނެސްގެން ވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނަން: ރައީސް ސާލިހު