ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 09:07
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
އަންހެނުން މަޖިލިސް ތަމްސީލްކުރުން
މަޖިލީހުގެ %33 އަކީ އަންހެނުންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް
 
ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ފަހަތަށް އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުމަށް
 
މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ކަށަވަރުކުރުން
 
މި އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2024ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 33 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މި އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2024ގައެވެ.

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުކޮށް، ގައުމުގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބަސް ހިމެނުން ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާދީ، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަކީ ވެސް މި ބިލްގެ މަޤްސަދެއް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ފަހަތަށް އަކުރުތަކެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރުންގެ 33 އިންސައްތަ ޚާއްސަކުރަންވާނީ އަންހެނުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މާއްދާގެ (ނ)ގެ ގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުލައިގެން ކަމަށާއި އަންހެން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާނީ ދާއިރާތައް ހަމަހަމަވާނެ އުސޫލަކުން ދައުރުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް (ރ)ގެ ގޮތުގައި 71 ވަނަ މާއްދާ އަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މި އުސޫލު ކަނޑައަޅާގޮތް ބަޔާން ކުރަންވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިން ވަނަ އަކުރަކީ (ބ)އެވެ. އެބައިގައި ބުނެފައިވަނީ ދާއިރާތައް ކޯޓާގެ ދަށުން ތަމްސީލްވެ ނިމުމުން، އެ އަކުރުގައިވާ ނިސްބަތުން އަންހެނުން ދެން އިންތިޚާބުކުރުމާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިއުލާން ކުރާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ބިލު ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ 2029 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކެއް - ދައްކަނީ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވާހަކަ!
ޑރ. މޫސާ އަންވަރާއި ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް 80 އާއި 70 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: އީސީ
"ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ"
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ