ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 17:25
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް، ހަބީބު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް، ހަބީބު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2024
ރައީސް ބިލު ތަސްދީގުކުރައްވާ ހިސާބުން އީސީން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނަން: ހަބީބު
 
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި
 
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އީސީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކުރައްވާ ހިސާބުން އެއަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބިލެއް ފާސް ކުރުމުން އަދި އެ ގާނޫނަކަށް ނުވާކަމަށާއި، ގާނޫނަކަށް ވާނީ ރައީސް އެބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައި، ގެޒެޓް ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލް ވެސް ތަސްދީގުކޮށް، ގެޒެޓް ކުރުމުން އެއަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ، ގިނަ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައި ވާކަމަށާއި، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް މިއަންނަ ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވާ ހިސާބުން އެއަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެފައިވާއިރު، މި ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރައްވާ ހިސާބުން އެއަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލު މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށްފިނަމަ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އީސީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ފަސްވަނަ އިސްލާހު ގެނައި ބިލު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ 11 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް، 12 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ތަސްދީގުކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައި 14 ދުވަސް ހަމަވުމުން ރައީސް ވަނީ އެ ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާކުރެވި، ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މައްސަލައިގައި، އެ ބިލު އެ އޮތްގޮތަށް މަޖިލީހުން އަލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ބިލު ތަސްދީގުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް