ކ. މާލެ
|
29 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:51
ބަޔާންގެ އައު ޑައިރެކްޓަރު އެބާލް
ބަޔާންގެ އައު ޑައިރެކްޓަރު އެބާލް
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާނުން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދާނެ، ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ
 
އެބާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވަނީ، ބަޔާންގެ ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ވެސް، އެ މަގާމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުންތެރިޔާ ހުރުން

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދާނެ ކަމަށާއި، ހަމަ އެހެންމެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ އައު ޑައިރެކްޓަރު މެކްސް އެބާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަޔާނުން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ބޯޑަށް، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ އެބާލް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެންކަމުން، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެކުލަބުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. ރަސްމީކޮށް އެބާލް މަގާމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ މާޗު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ބަޔާންގެ ޑައިރެކްޓަރުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެބާލް ވިދާޅުވީ، ޓީމުގެ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި، ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ކުރިއެރުވުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި އެބާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަަބަދު ވެސް ބަޔާންގައި ތިބޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ހުނަރުވެރި، މޮޅު ބައެއް ކަަމަށެވެ. އެެހެން ނަމަވެސް، ޙާލަތާ ވަގުތާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ވެސް ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމުގަައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެބާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވަނީ، ބަޔާންގެ ކޮންމެ މަގާމެއްގައި ވެސް، އެ މަގާމަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުންތެރިޔާ ހުރުމެވެ.

ބަޔާނާ ހަވާލުުމުގެ ކުރިން އެބާލް ހުރީ ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމުގަ އެވެ. އެ މަގާމަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ލައިޕްޒިގުން ވަނީ އެބާލް އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް