ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 05:44
ފާނަބަސަންދު ނުވަތަ ޗިކެންޕޮކްސް ޖެހިފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ގައިން ނުކުންނަ ބިހިތައް
ފާނަބަސަންދު ނުވަތަ ޗިކެންޕޮކްސް ޖެހިފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ގައިން ނުކުންނަ ބިހިތައް
ގޫގުލް
ފާނަބަސަންދު ނުވަތަ ޗިކެންސްޕޮކްސް
ފާނަބަސަންދު ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވަނީ، ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗިކަން ޕޮކްސްގެ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެދޭ، އެ ވެކްސިން ފާމަސީތަކުން ލިބޭނެ
 
ފާނުބަސަންދަކީ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ ބައްޔަކަށް ވާއިރު، މި ބައްޔަކީ އާންމުކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ނަމަވެސް، ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވެސް މި ބަލި ޖެހޭ

ފާނަބަސަންދު ނުވަތަ ޗިކެންޕޮކްސް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާތީ، ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ފާނަބަސަންދުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެދި އެޗްޕީއޭ އިން މީސް މީޑިޔާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ، ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަމިއްލަ މީހާގެ އިތުރުން، އެހެން މީހުން ވެސް ސަމާލުވުމަށެވެ.

ފާނަބަސަންދަކީ ވައިރަހަކުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. މި ބައްޔަކީ އާންމުކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ނަމަވެސް، ބޮޑެތި މީހުންނަށް ވެސް މި ބަލި ޖެހެއެވެ.

މި ބަލި ޖެހެނީ ބަލި ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ޒަރިޔާއިންގެ އިތުރުން، ބިހިނަގާފައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ބީހުމުން ނުވަތަ އޭނާ ބޭނުންކޮށްފައި އޮތް ތުވާލި، އަންނައުނު ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގައިގައި ހުރި ބިހިތައް އެއްކޮށް ކުރަމަގާލިލަންދެން މި ބަލި އެކަކު ގައިން އަނެއްކެއްގެ ގަޔަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

މި ބަލީގެ އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައުން، ވަރު ދެރަވުން، ނޭފަތުން ފެންއައުން އަދި ހަމުގައި ބިހިތަކެއް ނެގުން ހިމެނެއެވެ. މި ބިހިތައް ފެންފޮޅުތަކަށް ބަދަލުވާއިރު، މި ބިހިތަކަކީ ވަރަށް ހިރުވާ އަދި ފަސޭހައިން ފަޅައިގެންދާ ބިހިތަކެއްގެ އިތުރުން، ދެތިން ދުވަސްތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ފެންބިހި ނަގަން ފަށައެވެ.

މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމާއި، މި ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން، އޭނާގެ ގައިގައި ނަގާފައިވާ ބިހިތައް އެއްކޮށް ކުރަމަގާލިލަންދެން ބޭރު ތެރެއަށް ނުނިކުތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި މި ބަލި ޖެހިއްޖެ ނަމަ ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިވެ، ބަލި ފަސޭހަވަންދެން ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ވަކި ކުރަން ވާނެއެވެ.

މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޗިކަން ޕޮކްސްގެ ވެކްސިން ޖެހުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެ ވެކްސިންއަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ފާމަސީތަކުން ލިބެން ހުންނަ ވެކްސިނެކެވެ.

މި ބަލި ކުރިން ޖެހިފައިނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް، މި ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްފަހަރު މި ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ، ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ވެސް ކުޑައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި