ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:18
ބަޔާންގެ ބޯޑު މެންބަރަކަށް ހަމަޖެއްސި މެކްސް އެބާލް
ބަޔާންގެ ބޯޑު މެންބަރަކަށް ހަމަޖެއްސި މެކްސް އެބާލް
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގެ ބޯޑު މެންބަރަކަށް މެކްސް އެބާލް!
 
ރަސްމީކޮށް އެބާލް މަގާމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ މާޗު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ބަޔާނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ބޯޑު މެންބަރަކަށް މެކްސް އެބާލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ބަޔާނުން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ބޯޑަށް، އުމުރުން 40 އަހަރުގެ އެބާލް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. ބަޔާނާއެކު އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެހެންކަމުން، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެކުލަބުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. ރަސްމީކޮށް އެބާލް މަގާމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ މާޗު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ބަޔާނުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެބާލް ބުނީ، އޭނާގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރު އަދި ޒުވާން ކެރިއަރު ހޭދަކުރީ ބަޔާން މިއުނިކްގައި ކަަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބަޔާނާ ގުޅިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ޒިންމާއެއްގައި ހުރެ ބަޔާނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބަޔާންގެ ބޯޑުގައި ސްޕޯޓްސް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނު ފުރުސަތަކީ އެބާލް ދެކޭ ގޮތުގައި ބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ. އޭނާ ބުނީ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެންމެނާ ވެސް ގުޅިގެން، ކުލަބަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކާ ދިމާލަށް ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެހެން މީހުން އިޙްތިރާމް އޭނާ ހޯދާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އެބާލް ބުނީ ބަޔާން އަކީ ކާމިޔާބު ހޯދުމުގައި ދެމި އޮންނަ ކުލަބަކަށް ހެދުމަށް އޭނާ އަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނާ ހަވާލުުމުގެ ކުރިން އެބާލް ހުރީ ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލައިޕްޒިގްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ މަގާމުގަ އެވެ. އެ މަގާމަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަރު ލައިޕްޒިގުން ވަނީ އެބާލް އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް