ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:57
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
އެމްޑީޕީ
'މިސްރާބު ހަމަމަގަށް' ކެމްޕޭން
ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް އޮތީ ފޮތުގައި، ޢަމަލުތަކުން ފެންނަނީ ޚުދުމުހުތާރުކަން: ޝަފީޤް
 
ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން މިނިވަންކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ވަނީ ފޭރިގަނެފައިކަމަށް ޝަފީޤް ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް އޮތީ ފޮތުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޢަމަލުތަކުން ފެންނަނީ ޚުދުމުހުތާރުކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ޝަފީޤް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ލޯންޗުކުރުމަށް "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" މި ނަމުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ޝަފީޤް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް މިހާރު ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ނުކުމެ، ބުރަ މަސައްކަތުން ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން މިނިވަންކަމާއި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިން ހައްގުތައް ފޭރެމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ނޫސް ވެބްސައިޓުތައް ވެސް ބްލޮކް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަކަމަށް މެންބަރު ޝަފީޤް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ނޫސްވެރިން އެމީހުންގެ މިނިވަންކަން، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށްޓަކައި އެމީހުން ކުރި މަސައްކަތް. މިއަދު މި ފެންނަނީ ނޫސްތައް، ވެބްސައިޓުތައް ބްލޮކް ކުރާ މަންޒަރު. މިއީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ނުކުމެގެން، ޚާއްސަގޮތެއްގައި އެމްޑީޕީ އިސްވެ އޮވެ، އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ގަދަ ހިތްވަރުން އަޅުގަނޑުމެން ކަޑައްތުކޮށްފައިވާ މަރުހަލާއެއް
ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

މެންބަރު ޝަފީޤް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ އޭރު އޮތް ސަރުކާރުން އިހުމާލުވަމުން ދާތީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިގެން އައި ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީން އައީ ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ލިއްބައިދިނުމަށް ކަމަށްވެސް މެންބަރު ޝަފީޤް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމް ނުވަތަ ޕީއެންސީގެ ތަފާތަކީ، ވެރިކަމުގައި އޮންނަ އިރުވެސް އަދި ވެރިކަން ގެއްލިފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެމްޑިޕީއަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ޝަފީޤް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީއަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އަސާސްތައް ބަދަލުވެގެން ދަނީ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ލިބެދެނިވި ގޮތަށްކަމަށް މެންބަރު ޝަފީޤް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޤައުމު މިހާރު އޮތް މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އެޅުވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިބިގެންކަމަށާއި އެހެންކަމުން މާރިޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އަދި އޭޕްރީލް މަހުގައި އިންތިހާބު އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓުދީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ހޯދައިދިނުމަށް މެންބަރު ޝަފީޤް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި