ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 05:07
 މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ލޯންޗުކުރުމަށް "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" މި ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ލޯންޗުކުރުމަށް "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" މި ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރޮޒައިނާ އާދަމް
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
 
މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ގެދޮރުވެރިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކެޓަގަރީތަކުގެ، ބައެއް ކެޓަގަރީތަކުން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިދާޅުވި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެޖޯރިޓީ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ނުތިއްބަވާ ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ދަށުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރުން ބަހައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭނު ލޯންޗުކުރުމަށް "މިސްރާބު ހަމަމަގަށް" މި ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 60 އިންސައްތަ މީހުން ޝަރުތު ހަމަ ނުވިއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ކެޓަގަރީތަކުން ޝަރުތު ހަމަނުވީ އަންހެނުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާކަން ކުރައްވާ ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ، އޭސީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ ބައެއް ކެޓަގަރީތަކުން އަންހެނުން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމި އިރު، އެފަދަ އަންހެނުންނަކީ މާލޭގައި ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ވަޒީފާގައި ހަރަކާތްތެރިވި އަންހެނުންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބައެއް ކަނބަލުންނަކީ ގޭގައި ހުރެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރި ފަރާތްތަކަށްވާއިރު، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ވެސް ނުލިބޭނެކަން ރޮޒައިނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިވަގުތު އޭސީސީން 60 ޕަސެންޓް މީހުން ޝަރުތު ހަމަނުވެޔޭ ކިޔާފައި، ބުނެފަ އޮތް އިރުގައި، އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި ކެޓަގަރީތަކަށް ބަލާލާއިރު، ކައުންސިލުގެ ލިޔުން ހަމައެކަނި އޮވެގެން ޝަރުތު ހަމަނުވެޔޭ ކިޔާފައި އޮތް ކެޓަގަރީގެ 60 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން. ހަމައެކަނި ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ގޭގެ ލިޔުން އެކަންޏޭ ބުނެފަ، ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކެޓަގަރީގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން. 15 އަހަރު މާލޭގައި އުޅުނު ކަމަށް ސާބިތެއް ނުވެޔޭ ކިޔާފައި އޮތް ކެޓަގަރީގެ 58 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން. މިހެން މިދިމާވާ ސަބަބަކީ، އަންހެނުން ރަށްރަށުގައި އުޅެފައި، ދަރިން ގޮވައިގެން މާލެ އަށް ކިޔަވަދޭން އައިސް އެ ކުދިން ސްކޫލަށް ދާއިރު އެކުދިންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ގޭގައި މަޑުކޮށް، އަމިއްލައަށް ފަހައި، ކިއްލި ތަޅައި، ކޭކު ހަދައި އެކި އެކި މަސައްކަތްތައް ކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދައިގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 30 އަހަރު ވިޔަސް، ކޮންތާކުންތޯ އެމީހުން، ކޮން ރަސްމީ އޮފީހަކުންތޯ އެ މީހުން އޮފީހެއްގައި އުޅުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހޯދާނީ؟
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފްލެޓްތައް ދިނީ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށާއި، އެފަދަ ހާލަތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުދިންގެ ސްކޫލު ލީވިން ސެޓިފިކެޓް ވެސް ބަލައިގަންނަ ލިޔެކިޔުމެއްގެ ގޮތުގައި އޭރު ހަމަޖެހެވުނު ކަމަށެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހަށް ލިބުނީ ވެސް، އެމްޑީޕީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު