ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 14:20
އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ވަޒީރު ޔޯވް ގަލަންޓް
އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ވަޒީރު ޔޯވް ގަލަންޓް
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލްގެ ސަލާމަތީ ވަޒީރު ގަލަންޓް
ޣައްޒާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ހިޒްބުالله އާއެކު ކުރާ ހަނގުރާމައަށް ބުރޫނާރާނެ: ގަލަންޓް
 
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ މުދަލާއި ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ޙިޒްބުﷲ އިން ވަނީ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައި

ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާ އެކު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާއި ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމްކުރި ނަމަވެސް، ދެކުނު ލުބްނާނާއި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ރެސިސްޓެންސް، ހިޒްބުالله އަށް އިސްރާއީލުން ދޭ ހަމަލާތަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ވަޒީރު ޔޯވް ގަލަންޓް ބުނެފިއެވެ.

ގަލަންޓް މިހެން ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ މީހަކު މަރާލި ހާދިސާ ހިނގި ސަފާދު ސިޓީއަށް ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ. ސަފާދު އަކީ އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރީ މަރުޒަކަރެއް ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ސިޓީއެކެވެ.

އެ ސިޓީގައި ގާއިމްވެ ތިބި އިސްރާއީލް ސިފައިންނާ މުޚާޠަބުކޮށް ގަލަންޓް އިތުރަށް ބުނީ ހިޒްބުاللهއާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާތައް އިތުރުކުރަން ވިސްނަމުން ދާކަމަށެވެ.

އެމީހުން (ޙިޒްބުﷲ)ގެ ހަމަލާތަކުގައި އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މަރުވަމުންދާ ކޮމާންޑަރުން ނުހޯދޭނެ. އަސްކަރިއްޔާއަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ފޫނުބެއްދޭނެ
ގަލަންޓް

ގަލަންޓް މިފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، އިސްރާއީލް އާއި ހަމާސްއާ ދެމެދު ޣައްޒާގައި ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ގަލަންޓް ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އަޔަސް، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އުތުރުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތައް އިތުރުކުރާނެއެވެ. އަދި ހިޒްބުالله ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބޯޑަރުދޫކޮށް ފައިބަންދެން ހަމަލާތައް ދޭނެކަމަށް އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ އަމާޒަކީ ވަރަށް އާދައިގެ އަމާޒެއް، ހިޒްބުالله އޮންނަން ޖެހޭ ހިސާބަށް އަނބުރާ ގެންދިޔުން ، އެއީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު
ގަލަންޓް

ގަލަންޓްގެ ވާހަކައިގައި އިތުރަށް ބުނީ ދެކުނުގައި ހަމާސްއިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިއްޖެ ނަމަވެސް އަދި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމުންވެސް މިތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ވިސްނައިފިނަމަ އެމީހުން ތިބީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެކަން ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް އޭނާ ދިނެވެ.

ހިޒްބުالله އިން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ އުދުވާންތަކަށް ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށައި، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރީ މުދަލާއި ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާފައެވެ.

ހިޒްބުالله އިން ފަލަސްތީނަށް ކުރާ ތާއީދު ހުއްޓާލުމަށް ހުޅަނގުގެ ޑިޕްލޮމެޓުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ރެސިސްޓެންސް ޕާޓީ ދެމިއޮންނާނީ އަޚްލާގީ އަދި ދީނީ އަސާސްތަކުގެ އިތުރުން ލުބްނާނާއި އަރަބި އަދި އިސްލާމީ ގައުމުގެ ގައުމީ މަސްލަހަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް