ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 12:21
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
ރަމަޟާން މަހުގެ މަސައްކަތު ވަގުތު
މިއަހަރު ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00ށް
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ވަނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި
 
އެ ދުވަސްތަކުގައި މި ވަގުތަށް ފައްތައިގެން މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް އެދިފައިވޭ

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކުރިންވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތަށް، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ދުވަސްތަކުގައި އެ ވަގުތަށް ފައްތައިގެން މަސައްކަތްތައް ރޭވުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުން އެދިފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނީ 4 ގަޑިިއިރު ކަމަށްވާއިރު، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ވަނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް