ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 08:43
ބޭނުންނުކުރާ ކާރެއް ނަގަނީ
ބޭނުންނުކުރާ ކާރެއް ނަގަނީ
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ
ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުން
މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި
 
މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 108 އުޅަނދު ނެގިފައިވޭ
 
ދުއްވާ އުޅަނދު ގިނަވެ މަގުތައް ތޮއްޖެހިފައިވާތީ، މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ

މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން، ވެމްކޯ، އެޗްޑީސީ، މާލެސިޓީ ކައުންސިލް، އާރްޑީސީ، ފުލުހުން އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެންނެވެ. މި މަސައްކަތް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ގިނަވެ މަގުތައް ތޮއްޖެހިފައިވާތީ، މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މާލެސިޓީ މަގުތައް ތޮއްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ބޭނުންނުކުރާ ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބޭނުންނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ބަހައްޓާފައި ހުރި އުޅަނދުތައް މަގުތަކުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މި ނިމިދިޔަ ހަފްތާތެރޭގައި މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލެއިން 52 އުޅަނދު ނެގުނު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 108 އުޅަނދު ނެގިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ދަނީ މާލެސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، ހިތް ފާސޭހަ މާލެއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ސިޓީން ބުނީ ޕާކުތަކާއި، މައިޒާންތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތާއި، ސާފުކުރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް