ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 18:20
ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ފިއްލަދޫގެ ތަރައްގީ- ކުނި މެނޭޖްކުރުން
ފިއްލަދޫއަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ
 
އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
 
ރަށުގެ ބަނދަރުގައި ހުރި ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ހއ. ފިއްލަދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހުން އެދިއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒު ވަނީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، އެބޭފުޅުން މިހާރު ބޭނުންވާ ކަންކަން އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވައި ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި، ރަށުގެ ބަނދަރުގައި ހުރި ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން އެމަނިކުފާނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ފިއްލަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން އަންހެނުންނަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް ބައްލަވާނެކަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުންވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް