ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:56
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެރިކް ޑަޔާ
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެރިކް ޑަޔާ
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓުޗެލް ބަޔާން ދޫކޮށްލާތީ، ޑަޔާ ކަންބޮޑު ވެއްޖެ
 
ޑަޔާ ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ތޯމަސް ޓުޗެލް ނިންމުމުން، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޑިފެންޑަރު އެރިކް ޑަޔާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގައި ހުުރުމަށްފަހު، އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ބަޔާނުން ބޭނުންވާ ނަމަ، އިތުރު މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެ އެވެ. އޭނާ ބަޔާނަށް ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރު އެޅީ ވެސް ޓުޗެލް އެވެ. އެއީ ބަޔާންގެ ޑިފެންސްގައި ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ބޭތިއްބުމަށް ޓުޗެލް ބޭނުންވާތީ އެވެ.

ޓުޗެލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި ސީޒަންގައި ބަޔާންގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާއިރު، އެ ޓީމަށް ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވެ، ބަޔާން އޮތީ ޕްރެޝަރުގަ އެވެ. ބަޔާންގެ އިސްވެރިންނާއި ޓުޗެލްއާ ދެމެދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ޓުޗެލް ނިންމީ މި ސީޒަނަށްފަހު އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށެވެ. އެ ނިންމުން މިހާރު ބަޔާންގެ ފަރާތުން ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހާމަ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޑަޔާ ބުނީ، ބަޔާން ދޫކޮށްލަން ޓުޗެލް ނިންމުމުން ދެރަވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަން ފާހަގަކޮށް ޑަޔާ ބުނީ، ޓުޗެލް އަކީ އޭނާ ބަޔާނަށް ގެނައި ފަރާތް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޓުޗެލް އާއެކު އޮތީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައްވީ ނަމަވެސް ޓުޗެލް އަކީ މޮޅު އަދި ރަނގަޅު ކޯޗެއް ކަމަށެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގައި ހުރުމަށްފަހު ބަޔާނަށް ބަދަލުވެ، މިހާތަނަށް ޑަޔާ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިނީ އެންމެ ހަ މެޗެވެ. އެއީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުން ކުޅުނު ހަ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް