ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:50
އެފްއެސްއެމް ފިއުލް ޖެޓީ
އެފްއެސްއެމް ފިއުލް ޖެޓީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ ހިޔާނަތް
އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތް: ދައުވާތައް މާދަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ
 
މި މައްސަލައިގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ
 
އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

އެފްއެސްއެމްއާއި އެމްޕީއެލްގެ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން 3 މީހަކަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނިންމާފައިވާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ދައުވާތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ އެކިއެކި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ގަތުމުގައި ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފިއުލްސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގައި އެކުންފުނީގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށް ތުޙްމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެނޭޖަރު ސ. ފޭދޫ، ވާރުގެ، މުޙައްމަދު އައިމަން، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ތެޔޮ ބައުޒަރު ޑްރައިވަރު ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ސޮޖިބް، އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު ސ. މަރަދޫ އާޒާދުގެ ޙަސަން ދީދީ އެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށްކުރާ ދަޢުވާތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އާދިއްތަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިޔާނަތްތެރިވުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި ސައްޙަ ނޫން ލިއުމެއް އުފެއްދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ހިމެނެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވޭ މިންވަރަށް މިވަގުތު ހެކި ޤާރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ، މިވަގުތަށް ދަޢުވާ ނުކުރުމަށް ނިންމީކަމަށް އެ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެ އޮފީހަށް ބަލައިގަނެފައި ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 6.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ބައެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަދިވެސް ހިނގަމުންދާތީ، އިތުރު ބައިތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ނިމުމުން ދަޢުވާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަންވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް