ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:15
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
 
ވަޒީރުން ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ވޯޓާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ
 
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވެފައި ވުމަކީ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ތަފާތުވާ ސަބަބު
 
ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިންކަމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން، ރައީސް އޮފީހުން އަންގާ ގޮތަކަށް
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި، 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީއަށް ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ލިބުނު ނަމަވެސް، އަބަދުވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވެފައި ވުމަކީ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ތަފާތުވާ ސަބަބު ކަމަށެވެ.

ވަޒީރުން ޒިންމާ އަދާކުރޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ވޯޓާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ނިޔާޒް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ނިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ މިންވަރަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވި މަޖިލީހެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިވަގުތު މުހިއްމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭ ބަޔަކަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނުންކަންވެސް ނިޔާޒް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ރުހުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިރު ވީ އެންމެ އަވަހަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ސަރުކާރަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައިވާތީކަމަށްވެސް މެމްބަރު ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަޖިލީސް އިންތިޚާބު ރޯދަމަހުގެ ފަހުން ބާއްވާގޮތަށް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ލަސްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގެންދެވުމަކީވެސް އިންތިޚާބާމެދު ރައްޔިތުން ފޫހިކުރުވުމަށް ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބިލު ތަސްދީގުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާނަމަ ބިލު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާލެއްވުމުން ވަގުތު އޮއްވާ ބިލަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކަންކުރަނީ އެ ގޮތަށް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ޒިންމާދާރުކުޑަ ގޮތެއްގައި ކުރަމުންގެންދާކަމެއްކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން މިސަރުކާރަށް މަޖިލިސް މުހިންމެއް ނޫން، އެއީ ވެސް ހުސްދޮގު
އީ-ޕެޓިޝަންގެ ނިޒާމުގެ ސިޔާސަތު ކަރުދާހަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކީ އަދުރޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމާއެކު އަދުރޭގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ޓާންއައުޓް 80 އާއި 70 އިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: އީސީ
"ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސަށް ފޮނުވޭނެ"
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޔަގީންކަމާއެކު ވޯޓުލާނެކަމަށް ބުނެފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން - ދިރާސާ
ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ތޯހާ އައްޔަންކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި