ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 07:48
ޣައްޒާގައި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްރާއީލްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ނިރުބަވެރި ސިފައިންތަކެއް
ޣައްޒާގައި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސްރާއީލްގެ ހަތިޔާރު އެޅި ނިރުބަވެރި ސިފައިންތަކެއް
އަނަދޮލޫ
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
ހަނގުރާމައަށްފަހު ޣައްޒާއާއި މެދު ނަތަންޔާހޫ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހާމަކޮށްފި
 
ބައިނަލްއަގްވާމީ ނުފޫޒެއް ނެތި މި ޕްލޭން ފާސްކޮށްފިނަމަ، އިސްރާއީލު ސިފައިންނަށް ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބޭނެ
 
ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީދޭ އެހެން ޖަމިއްޔާތައް އުފެއްދުމުގެ ޕްލޭން ހިމެނޭ
 
ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ "ދަ ޑޭ އާފްޓާ ހަމާސް" ޕްލޭންގައި ހަމާސް އާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދު ޖަމާއަތްތައް ރޫޅާލުމުގެ އިތުރުން އާ ލޯކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގާއިމުކުރުން ހިމެނޭ

އިސްރާއީލްގެ ހައްދުފަހަނައެޅި ބޮޑުވަޒީރުގެ އަމުރަށް ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމަށްފަހު ޣައްޒާއާއި މެދު ނަތަންޔާހޫ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ގެ ކެބިނެޓަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި އެ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން އިސްރާއީލުން ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމުން، ޣައްޒާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކޮށް މަދަނީ ކަންކަމުގައި ބަސްކިޔައި ކަންކަން ރާވާނީ އިސްރާއީލުންނެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ ޕްލޭންގައި ވަކި ވަކި ތަފްސީލްތައް ނެތަސް، މި ޕްލޭނަކީ އޭނާ ރަސްމީ ކޮށް ޕޯސްޓްވޯޓް ވިސްނުމެއް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޣައްޒާ ހިންގުމުގައި އިސްރާއީލުގެ ދައުރަށް ނަތަންޔާހޫ ބާރުއަޅަމުން ގެންދަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ސަރުކާރެއް އަލުން ދިރުވުމަށް އެމެރިކާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މުހިންމު ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިލާފަށެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ "ދަ ޑޭ އާފްޓާ ހަމާސް" ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހަމާސް އާއި އިސްލާމިކް ޖިހާދު ޖަމާއަތްތައް ނައްތާލުމާއި "ޓެރަރިޒަމަށް ތާއީދުކުރާ ގައުމުތަކާ ނުވަތަ ޖަމާއަތްތަކާ" ގުޅުމެއް ނެތް އާ ލޯކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ޓައިމްސް އޮފް އިޒްރޭލުން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައިވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ނަތަންޔާހޫ ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މި ޕްލޭންގައި ހަނގުރާމަ ނިމުމަށްފަހުވެސް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ "މުއްދަތެއް ނެތް މިނިވަންކަމެއް" ލިބިގެންދެއެވެ.

"ޕްލޭންގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ސެކިއުރިޓީ ބަފަރ ޒޯނެއް ގާއިމުކުރުމަށް އިސްރާއީލުން މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓާއެކު ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް،" އެ ނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން އެ މައްސަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް ގެންގޮސްފައިވާތީ، އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ނުފޫޒެއް ނެތި މި ޕްލޭން ފާސްކޮށްފި ނަމަ، ޣައްޒާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިސްރާއީލު ސިފައިންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ފަލަސްތީނުގެ ހިތާމަތައް އިތުރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ރަސްމީ ހުއްދައަކާ ނުލައި މީހުން މެރުމާއި އާންމުންގެ ގެތަކަށް ވެސް ވަދެއްޖެ ނަމަ އެއްވެސް ގާނޫނަކަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ، އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް މިހާރުވެސް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ، ތެލްއަވީވްގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް، ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދ.ގެ އެޖެންސީ (ޔޫއެންއާރުޑަބްލިއުއޭ) އާ ބެހޭ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫގެ ރޯޑް މެޕް ޕްލޭންގައި ޣައްޒާގައި އެ ޖަމާއަތުގެ ބައިވެރިވުން ނައްތާލައި، އޭގެ ބަދަލުގައި "ޒިންމާދާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީދޭ ޖަމިއްޔާތައް" ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސްއިން އިސްރާއީލަށް ދިން ހަމަލާގައި ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ 12 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވި ކަމަށް އިސްރާއީލުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ.

ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭ އިން ބުނީ އިސްރާއީލުގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އިސްރާއީލުން ތުހުމަތު ކުރާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެޖަމާއަތާ ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 29،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އދ.ގެ ޣައްޒާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ޝަރުއީ އިދާރާ ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާހިންގުމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ތެލްއަވީވްއަށް އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް