ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:47
ބައެއް ފަނޑިޔާރުން
ބައެއް ފަނޑިޔާރުން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް އިތުރުކުރުން
ޖުޑީޝިއަރީއަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި އަހަރަކަށް 24,762,900 ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި
 
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ މުސާރައަށް %23ގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ދީފައި
 
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް %24 ޑްރަގް ކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ހައިކޯޓުގެ ގާޒީންނަށް %22ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ
 
ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ އެއް ހަމަކޮށް 43000ގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ

ޖުޑީޝިއަރީއަށް ކޮމިޓީން އަލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަހަރަކަށް 24,762,900 (ސައުއްވީސް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ) ރުފިޔާ އިތުރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖުޑީޝަރީގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ.

ދައުލަތުގެ އެހެން ބާރުތަކުގެ އިސް މަޤާމުތައް ފުރުއްވާ ފަރާތްތަކާ ޚިލާފަށ،ް ފަނޑިޔާރުންނަކީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަށް އެކަނި ބަރޯސާވެގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރަން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ބައެއްކަމުން ފަނޑިޔާރުންނަކީ މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމަކާ ނުލާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބި ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ އިޤްތިޞާދީ ޙަޤީޤަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ މަޝްވަރާށްފައެވެ.

އެގޮތުން ހުށަހެޅި ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށެވެ. އެއީ %39ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އެގޮތުން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް 29400 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 41000ދިނުމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިއީ ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓުން އަދި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސަރައެވެ. ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް %31ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއީ ކުރިން އެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ލިބުނު 31400 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 41000 ރުފިޔާއެވެ. މި ބަދަލާއި އެކު ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުން އަދި ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި އެކު 41000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އަދި އިތުރު ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރެޓަށް %37 ނުވަތަ 11650 ރުފިޔާގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއާއި އެކު އެ މަޤާމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބޭނީ 43000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ބާކީ ތިބި ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ކުރިން ލިބުނު 33350 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 43000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ އެއް ހަމަކޮށް 43000ގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރައި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ މުސާރައަށް %23ގެ ކުރިއެރުމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ 74125 ރުފިޔާ އިން 91000 އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުގެ މުސާރަ 57300އިން 70000 އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައިވާ ނިންމުކެވެ. އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް %24 ޑްރަގް ކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ހައިކޯޓުގެ ގާޒީންނަށް %22ގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް