ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 23:59
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖެ - އަޒަރްބައިޖާން
މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ކުރިއަށް އޮތް ނާމް ޕާލަމެންޓަރީ މޫވްމަންޓުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް، މިލީ މަޖިލީސްގެ ރައީސް ސާހިބާ ޤަފަރޯވާ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަޒަރުބައިޖާންގެ މިލީ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމުގެ މުހިއްމުކަމަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް މަގުފަހި ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ފްރެންޑްޝިޕް ގްރޫޕެއް އުފެއްދުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ނޮން އެލައިންޑް މޫވްމަންޓް - ޕާލަމެންޓަރީ މޫވްމަންޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން އެ ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ނާމް ޕާލަމެންޓަރީ މޫވްމަންޓުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އަޒަރުބައިޖާންގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ސާހިބާ ޤަފަރޯވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އޭޝިއަން ޕާލަމެންޓަރީ އެސޯސިއޭޝަންގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކާއެކު ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަށް މިލީ މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް