ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 23:00
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ފުލެޓް މައްސަލަ
ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރަނީ
 
ފުލެޓް ލިސްޓް ޗެކްކުރަން ހަވާލުކުރަނީ މުޖްތަމައުގެ ތެރޭގައި މީހުން ބަލައިގަންނަ އިތުބާރުކުރާ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ބަޔަކާއި
 
ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާނެކަމަށް 13 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އަދި އަމަލީ މަސައްކަތެއް ނުފަށާ

ފުލެޓް ލިސްޓް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ލިސްޓް މުރާޖާކޮށް ފާސްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، 'އަހާ' ފޯރަމްގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އެކަނި ޗެކްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖްތަމައުގެ ތެރޭގައި މީހުން ބަލައިގަންނަ އިތުބާރުކުރާ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައި އެ ކޮމެޓީން ބަލާ ފުލެޓް ލިސްޓް ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ ސަރުކާރުން އެކަނި ކުރާކަމަކަށް އެކަން ނުހެދުންކަމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އޭސީސީގެ ލިސްޓު ކޮމެޓީން ބަލައި މުރާޖާކުރާނެކަމަށާއި، އެއާއެކު ގޯސްކޮށް މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައި އޮތްކަން އެނގިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ނުހައްގުން ފުލެޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް އެމީހާގެ ހައްޤު އެއްކޮށް ގެއްލުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އެހެން ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއަކުން ފުރުސަތު ދެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.އަލީ ހައިދަރު ވަނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އިރު މިހާތަނަށް އެކަމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
71%
14%
14%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫން: އޭސީސީ
ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅޭކަމަށް ފަތުރަމުންދަނީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޚަބަރެއް: މިނިސްޓްރީ
ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
ރައީސް މުއިއްޒަކީ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ވެސް ހިފަހައްޓަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން: ރައީސް ސާލިހު
ރައީސް މަގޫދޫއަށް ވަޑައިނުގަތީ ރައްޔިތުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިލުންވެވަޑައި ގަންނަވާތީ؟