ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 15:03
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއެކު އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލައި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ދެ އިދާރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ދެފަރާތުން އެއްވަރަކަށް ހިއްސާކުރާނެ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވަޒީރު ޑރ.އާއިޝަތު ރަމީލާ އެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އަލީ ޒާހިރު އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ދިރާސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލުމަށާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމުކޮށް ކުރިއެރުވުމާއި، މިފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ ތަޖުރިބާ އާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި، ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް މަގުފަހި ކުރުމާއި ދެމުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އާންމުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދިނުމުގައި ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ އިން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް އެމް.ކިއު.އޭ ގާބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ދެ އިދާރާ ގުޅިގެން ފަރުމާކޮށް ހިންގަން ފެށުމާއި، ދެ އިދާރާއިން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ދެ އިދާރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ދެފަރާތުން އެއްވަރަކަށް ހިއްސާކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ވިޔަފާރީގެ (އެގްރި-ބިޒްނަސް) ގޮތުގައި ކިޔަވައިދޭނެ މަގުތައް ފަހިކުރުމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ދިރާސާ ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ހޯދާފައިވާ އެކިއެކި ހޯދުންތައް އިލްމީ ގޮތުން ދިރާސާކޮށް، މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އިލްމީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާއި އެއްގޮތް މާހައުލުތައް ލިބިފައިވާ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ގޮތާއި، ދަނޑުގޮވާމުން ލިބޭ ތަކެތި ދެނެގަނެ، ރާއްޖޭގައި އެކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލައި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް