ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 20:25
ހިސާން ހުސައިން
ހިސާން ހުސައިން
މަޖިލިސް
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު
އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށް: ހިސާން
 
ރާއްޖޭގައި އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމަށް އާންމުން ދިޔައީ ބުނަމުން

އެންޓި ޑިފެކްސްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލާނީ ޕާޓީ އާއި މެމްބަރުންނަށް ވެސް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަށްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ލީގަލް ޑިރެކްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ ޤާނޫނާއި މިހާރު ހުށަހަޅާ ޤާނޫނާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭރު އެ ޤާނޫނު އޮތީ ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމުން މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެންޓި ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނު އެކުލަވާލަން އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ޕާޓީ އަށް ވެސް ޤާނޫނުގެ ކޮންޓްރޯލް ނުނެގޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވެސް ހިސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ކުރިން ވެސް އެމްޑީޕީން ވާނީ ޕާޓީން ބޭނުން ވުމުން މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލުމާއި ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރައްވާފައިކަން ހިސާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހާ ބޮޑު ބާރުވެރި ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ފޯރުވަން ޕާޓީއަކަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހިސާން ވަނީ ވިދާވެފައެވެ.

އަލަށް އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިޚާބުވާ މެންބަރަކު އަމިއްލައަށް ޕާޓީން ވަކިވާ ހާލަތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މެމްބަރަކު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން އޭނާ ވަކިކުރާ ނަމަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއެއްގައި އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓެއް ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ މަޤާމުގައި ހުންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ކަމަށް ވެސް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޭނާ މަޤާމުގައި ހުންނަން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުފެންނަ ނަމަ އެ ހިސާބުން އެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު އެ ގޮނޑިން އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުން އެ މެންބަރަކު ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބުކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރަކާއެކު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މެންބަރުން ގޮނޑި ބަދަލުކުރުމަކީ އެ އިތުބާރު ގެއްލޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރެސީއާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލި ވޯޓުލާން ނުކުންނަ ނިސްބަތް މަދުވާކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.  2019 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީގެ ގޮތުގައި އޮތް އެމްޑީޕީން ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ދާދި ފަހުން ވެސް ވަކިވެވަޑައިގެން ސަރުކާރު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މެންބަރުންތަކެއް ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެން އެ ޕާޓީ ވުޖޫދުކުރެއްވިއިރު، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމްއާ ވެސް ވަނީ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެއާއެކު، ރާއްޖޭގައި އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ގާނޫނެއް އޮތުން މުހިންމުކަމަށް އާންމުން ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި