ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 13:44
ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިސަލް ނަސީމް
ފައިސަލް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި
 
ފައިސަލްއަށް ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައި
 
މާލެސިޓީ މޭޔަރު ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިންކުރެއްވުމުގައި ފައިސަލް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވޭ
 
ފައިސަލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 21 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރުގެ ދައުރުގައި ނައިބް ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފައިސަލް އޭރު ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައެވެ. ފައިސަލް ވަނީ އެ ދައުރުގައި ރައީސް ޞާލިހާ އެކު ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފައިސަލްއަށް ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ފައިސަލް ވަނީ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ދައުރު ހަމަކުރައްވަމުން ގޮސް، ނަމޫނާ ދައްކަވާފައެވެ.

ފައިސަލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 21 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން ނިމިދިޔަ މާލެސިޓީ މޭޔަރު ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް އަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކެމްޕެއިންކުރެއްވުމުގައި ވެސް ފައިސަލް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ