ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 18:52
ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތަރައްގީ
ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސްއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
 
ބަނދަރުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
 
ކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވޭ
 
ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާކަންކަމާއި އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ބުދަ ދުވަހު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ ޒުވާނުންގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާކަންކަމާއި އޭޓީއެމް ޚިދުމަތަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުންދާ ކަންތައްތައްކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމާއި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމާއި ބަނދަރުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި މަގުތައް ރަނގަޅުފެންވަރަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާކަމާއި އަދި މި ނޫންވެސް ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މުހިންމު ކަންކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ވަޒީރުން ވެސް ވަނީ ހިއްސާކުރައްވައިފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް