ކ. މާލެ
|
21 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 15:42
ސިފައިންގެ ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން
ސިފައިންގެ ޕެރޭޑެއްގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރުމުގެ ވައުދު ލަސްވާތީ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި
 
އިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މުސާރައާގުޅޭ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާއަކީ، ދެގުނަ ބޮޑު މުސާރައެއް ނޫން
 
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ މާޗް މަހާ ހަމައަށްވެސް ބޮޑު ނުވެދާނެ

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރުމުގެ ވައުދު ލަސްވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިގެން 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައި އާޓިފިޝިއަލް ބީޗްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގަތް ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މުސާރަ ދެގުނައަށް ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި ޑރ. މުުއިއްޒު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގައި އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމަށް އިއުލާންކުރައްވައި، އޮނިގަނޑުތައް ބެހިގެންދާނެ ގޮތްވެސް ހާމަކުރައްވައިފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މި ވަގުތު ތަންފީޒު ކުރެވެން ނެތްކަމަށާއި، ފަސްކޮށްފައިވާކަން، ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން އަންގާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި އާ ޕޭ ފްރޭމްވޯރކަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

މި ގޮތަށް ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކަމަށާއި، އަދި މާލީ ހާލަތު ހުރޮގޮތުން އާ ޕޭ ފްރޭމްވޯރކަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުން ކަމުގައި ހާމަކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވަނީ، މާޗުމަހާ ހަމައަށް މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒުކުރާނެ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްދުދެއްވައި ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2024 މާޗް 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ބޮޑުކުރެވޭނެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނަށް އަންގާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މުސާރަ ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރާނީ 5 އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، 2024 ވަަނަ އަހަރު 35 އިންސައްތަ، 2026ގައި 30 އިންސައްތަ އަދި 2028ގައި 30 އިންސައްތައަށް ކަމަށެވެ.

6 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ތ. ގުރައިދޫގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަސް ވެގެންދާނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް އުނދަގޫ، ހައްސާސް ދުވަސްވަރަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ އިބާރާތުން ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި ވުމަކީ މި ވައުދު އިތުރަށް ލަސްވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުން، މިކަމާ ގުޅިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަކީ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ރެއާއި ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ ދެ އިދާރާ ކަމަށް މައްސަލައިގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ދެގުނައަށް ބޮޑުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ މުސާރައާގުޅޭ އޮނިގަނޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާއަކީ، ދެގުނަ ބޮޑު މުސާއެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅާ ޚިލާފު އޮނިގަނޑެއް ކަމަށް ވާތީއާއި، އަދި މިކަންތައް ދިގުލައިގެންދާތީ، އެއީ އޭގެ ސަބަބުން މި އިދާރާތަކުން ދައުލަތަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި ހިނގައިދާނެ ކަމެއްކަމާއި، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ މާޗް މަހާ ހަމައަށްވެސް ބޮޑު ނުވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތުމާއެކު، މި ކަންތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ގޮވާލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް